Selected chemical properties of surface waters in the area of former sulphur mine „Jeziórko” as an indicator of condition of environment after reclamation of mining areas
 
 
More details
Hide details
1
State Higher Vocational School, ul. Akademicka 8, 22-400 Zamość
 
2
Institute of Agriculture Science, Agricultural University in Lublin, ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(2), 449-458
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This study is concerned with the surface waters in the area of the former Sulphur Mine “Jeziórko” in Tarnobrzeg Sulphur Basin. Waters of different origin were used in the study: large anthropogenic water reservoirs in the areas of the highest mining activity and the most intense reclamation, new network of drainage ditches in the drainage system in the area of the former mine, naturally occurring marginal reservoirs in mining fields where the land is low, and the river Trześniówka flowing in the vicinity of the former mine which has now become the basin of the river. The waters were examined for their basic physical-chemical properties. Contents of chemical compounds suspended and dissolved in the waters were analysed. Possibility of eutrophication processes of water reservoirs in the area of the former sulphur mine was also estimated. Low pH (5,2) was found, especially in large reservoirs with little suspended substances and biogenes. It can be assumed that surface waters in the tanks in post-mining areas will not undergo a quick eutrophication process because of their condition.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wybrane właściwości chemiczne wód powierzchniowych w byłej kopalni siarki „Jeziórko” jako wskaźnik stanu środowiska po zakończeniu rekultywacji terenów górniczych
wody powierzchniowe, tereny po kopalni, właściwości chemiczne wód, eutrofizacja
Badaniami objęto wody powierzchniowe występujące na terenie byłej Kopalni Siarki „Jeziorko” w Tarnobrzeskim Zagłębiu Siarkowym. Wykorzystano w badaniach wody różnej genezy: duże antropogenicznie uformowane zbiorniki wodne na terenach największych działań górniczych i najintensywniejszej rekultywacji terenu, nowej sieci rowów odprowadzających z systemu melioracyjnego terenu po kopalni, naturalnych wymoklisk w obniżeniach terenowych na polach górniczych, oraz przepływającej obok terenów byłej kopalni rzeki Trześniówki, której teren po kopalni stanowi dorzecze. Przeprowadzono badania wód w zakresie podstawowych właściwości fizyko-chemicznych. Przeanalizowano również zawartość zawieszonych i rozpuszczonych związków chemicznych. Oceniono możliwości zachodzenia procesów eutrofizacji zbiorników wodnych na terenach po kopalni siarki. Stwierdzono szczególnie w wodach dużych akwenów niski odczyn (pH5,2) przy stosunkowo niewielkim udziale substancji zawieszonych i biogenów. Można przypuszczać że w takim stanie powierzchniowe wody akwenów na terenach górniczych nie będą podlegać szybkiemu procesowi eutrofizacji.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top