Creep course simulation for beech wood. Verification of usefulness of rheological models
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Agricultural Engineering, University of Environmental and Life Sciences ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław
 
Acta Agroph. 2009, 13(3), 615–626
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents a method and results of verification of rheological models usefulness for prognosis of changes of beech wood samples deformation in time exceeding the test time t. Analysis of variability of approximation errors of the averaging deformation course as the function of time was applied. For analysed models the minimum test time tmin was determined which permitted, with an adopted error of approximation, to predict changes of deformation in time tn, where tn > t > tmin. There was prepared a ranking of the usefulness of the models. It was found that the usefulness of a specific model for the prediction of creep was dependent on stabilisation of its parameters values as the function of time.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Modelowanie przebiegu pełzania drewna buka. Weryfikacja przydatności modeli reologicznych
pełzanie, modele reologiczne, weryfikacja, prognozowanie
W pracy przedstawiono metodę oraz wyniki weryfikacji przydatności modeli reologicznych do prognozowania zmian odkształcenia próbek drewna buka w czasie znacznie wykraczającym poza czas t realizacji testu. Wykorzystano analizę zmienności błędów aproksymacji uśrednionego przebiegu odkształcenia w funkcji czasu. Dla analizowanych modeli określono minimalny czas testu tmin, który pozwalał z zadanym błędem aproksymacji prognozować zmiany odkształcenia w czasie tn, gdzie tn ≥ t > tmin. Sporządzono ranking przydatności modeli. Stwierdzono, że przydatność konkretnego modelu do celów prognozowania uwarunkowana jest stabilizacją wartości jego parametrów w funkcji czasu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125