Relationships between some surface and physico-chemical properties of peaty-muck soils and the respiration activity of soil microorganisms
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2004, 3(3), 593-601
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study was carried out on two peaty-muck soils at different states of secondary transformation. The main purpose of the study was to examine the relations between some physicochemical and surface properties of muck soils and their biological activity. The total number of microorganisms and their respiration activity were determined. The effectiveness of utilization of carbon substances from the soil by the bacteria increased with progressing transformation state of the peaty-muck soils. Organic carbon content in the soil decreased distinctly at the higher stages of secondary transformation and that influenced the quantity and activity of soil microorganisms. At the same time, the surface charge was more developed in the soil at the higher stage of transformation. Moreover, under given soil conditions, active places in soil were immobilized by charge-possessing bacteria. The process of secondary transformation influenced the soil environment for the microbes by changing the physicochemical and surface properties of the soil, and therefore influenced the number of micro-organisms and caused changes in the biological activity in the soils.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zależność pomiędzy niektórymi właściwościami powierzchniowymi i fizyko-chemicznymi utworów murszowych a procesami oddechowymi drobnoustrojów glebowych
bakterie, intensywność oddychania, powierzchnia właściwa, całkowity ładunek powierzchniowy, średnia stała dysocjacji
Celem pracy było zbadanie wzajemnych relacji pomiędzy wybranymi właściwościami fizyko-chemicznymi i powierzchniowymi murszy a ich czynnością biologiczną. Badaniami objęto dwie gleby o różnym stopniu zmurszenia. Wraz ze wzrostem stopnia zmurszenia rosła efektywność wykorzystania substancji węglowej z podłoża przez bakterie. W glebie będącej w stadium bardziej zaawansowanego zmurszenia ładunek glebowy jest lepiej rozwinięty, ponadto w danych warunkach glebowych miejsca aktywne są immobilizowane przez obdarzone ładunkiem bakterie. Stwierdzono, że proces murszenia zmieniając właściwości powierzchniowe i fizyko-chemiczne kształtował warunki siedliskowe dla drobnoustrojów i tym samym istotnie wpływał na całkowitą liczbę drobnoustrojów i decydował o odmiennej aktywności biologicznej badanych gleb.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top