Direct solar radiation and its extinction by the atmosphere in Kołobrzeg in the years 1960-2000
 
More details
Hide details
1
Department of Climatology, Institute of Geography NCU ul. Gagarina 9, 87-100 Toruń
 
 
Acta Agroph. 2008, 12(1), 221-233
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This study presents changes in the amount of direct solar radiation reaching the Earth’s surface and the atmospheric turbidity in Kołobrzeg in the years of 1960-2000. The data for the study was provided by the Institute of Meteorology and Water Management in Warsaw. Highest values of direct solar radiation usually occur in spring and it was not unlike in the case of Kołobrzeg where on 30 March 1960 the peak value of 1005.5 W m-2 was recorded. The amount of atmospheric extinction of direct solar radiation was expressed by means of the Linke turbidity factor for the atmospheric mass of 2 (TLAM2). Its mean value in the analysed period was 3.31, reaching highest annual values in summer (3.44) and lowest in winter (3.00). The annual pattern of atmospheric turbidity over Kołobrzeg is typical of many other places where similar observations were made. The optical state of the atmosphere is also affected by air masses. In the analysed period the cleanest air masses over Kołobrzeg were Arctic masses (TLAM2 = 2.83), whereas the biggest turbidity was caused by Tropical air masses (TLAM2 = 4.53). Polar maritime old air masses and Polar continental masses had a similar level of turbidity (TLAM2 of 3.42 and 3.49, respectively), while Polar maritime air masses were slightly cleaner (TLAM2 = 3.28).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Bezpośrednie promieniowanie słoneczne i jego ekstynkcja w atmosferze w Kołobrzegu w latach 1960-2000
bezpośrednie promieniowanie słoneczne, wskaźnik zmętnienia Linkego, Kołobrzeg
W opracowaniu przedstawiono zmiany w dopływie bezpośredniego promieniowania słonecznego do powierzchni Ziemi oraz zmętnienie atmosfery w Kołobrzegu w latach 1960-2000. Dane do opracowania zostały udostępnione przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Najwyższe wartości bezpośredniego promieniowania słonecznego występują zwykle na wiosnę, co miało miejsce także w przypadku Kołobrzegu, gdzie w dniu 30.03.1960 r. zmierzona została wartość promieniowania równa 1005,5 W•m-2. Ekstynkcję bezpośredniego promieniowania słonecznego wyrażono poprzez wskaźnik zmętnienia Linkego sprowadzony do masy optycznej atmosfery równej 2 (TLAM2). Jego średnia wartość w badanym okresie wyniosła 3,31, a w przebiegu rocznym osiągnęła maksimum latem (3,44), natomiast minimum zimą (3,00). Przebieg roczny zmętnienia atmosfery w Kołobrzegu jest przebiegiem typowym, obserwowanym także w wielu innych miejscach, gdzie wykonywano tego typu badania. Na stan optyczny atmosfery wpływają także występujące masy powietrza. W badanym okresie w Kołobrzegu najczystsze były masy arktyczne (TLAM2 = 2,83), natomiast największe zmętnienie atmosfery powodowały masy zwrotnikowe (TLAM2 = 4,53). Masy polarno-morskie stare i polarno-kontynentalne charakteryzowały się zbliżonym stopniem zmętnienia (TLAM2 wyniosło odpowiednio 3,42 i 3,49), natomiast nieco czystsze były masy polarno-morskie (TLAM2 = 3,28).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top