Quality of soil structure of eroded luvisol amended with teracryl
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Environment Management, University of Life Science in Lublin ul. S. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2011, 18(2), 389–397
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Immediate and consequent effect of Teracryl polymer in two doses (1 and 2 g kg-1) on soil aggregation and aggregate water stability of Haplic Luvisol developed from loess, subjected to surface water erosion, was investigated in a plot experiment. The results obtained prove that Teracryl significantly decreased the content of unfavourable clods >10 mm in diameter and increased the content of air-dry aggregates of 1-5 mm and 0.25-1 mm and the content of water-stable aggregates of 1-10 mm in the surface layer (0-5 cm) of eroded soil. In the second year after the application of Teracryl in the soil there was a significant increase of the content of water-stable aggregates of 0.25-10 mm as compared with the soil of the control plots. The most effective application of the polymer was in the dose of 2 g kg-1.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Jakość struktury zerodowanej gleby płowej ulepszanej terakrylem
zerodowana gleba płowa, Terakryl, skład agregatowy, wodoodporność agregatów
W doświadczeniu poletkowym badano bezpośredni i następczy wpływ dodatku polimeru Terakryl w dwóch dawkach (1 i 2 g•kg-1) na skład agregatowy i wodoodporność agregatów w glebie płowej typowej wytworzonej z lessu, ulegającej powierzchniowej erozji wodnej. Wyniki wykazały, że Terakryl istotnie zmniejszył niekorzystną zawartość brył o wymiarach >10 mm, a zwiększył zawartość powietrznie suchych agregatów 1-5 mm i 0,25-1 oraz zawartość wodoodpornych agregatów 1-10 mm w warstwie 0-5 cm gleby zerodowanej. W drugim roku po zastosowaniu Terakrylu w glebie istotnie zwiększyła się zawartość wodoodpornych agregatów o wymiarach 0,25-10 mm w porównaniu z glebą poletek kontrolnych. Bardziej skuteczny był polimer zastosowany w dawce 2 g•kg-1.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125