Application of hydrogel viterra for soil improvement and protection against water erosion
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Environment Management, University of Agriculture ul. S. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(1), 103-110
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Immediate effect of two rates of gel-forming polymer Viterra (0.5 g kg-1 i 1 g kg-1) on soil aggregation and aggregate water stability in lessivé soils developed from loess, subjected to surface water erosion, were investigated in a field experiment. Investigated soils represented moderately eroded lessivé soil and very severely eroded soil (initial pararendzina). The results obtained prove that application of these dosage rates of Viterra significantly reduced unfavourable clodiness and increased the content of air-dry aggregates of 1-5 mm and 0.25-1 mm in diameter in surface layer of eroded soils. The conditioned soils were characterized by significantly higher content of water-stable aggregates of 0.25-10 mm in diameter, mainly of 1-10 mm and 1-5 mm. Most effective was the rate of 1 g kg-1 of hydrogel.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zastosowanie hydrożelu viterra do ulepszania i ochrony gleb przed erozją wodną
gleby zerodowane, hydrożel Viterra, skład agregatowy, wodoodporność agregatów
W polowym doświadczeniu badano wpływ dwóch dawek polimeru żelowego Viterra (0,5 g×kg-1 i 1 g×kg-1) na agregację i wodoodporność agregatów w glebach wytworzonych z lessu, podlegających erozji wodnej. Badania prowadzono na glebie płowej średnio zerodowanej i glebie całkowicie zerodowanej (pararędzinie inicjalnej). Badania wykazały, że zastosowane dawki Viterry istotnie zmniejszyły niekorzystne zbrylenie, zwiększyły zawartość powietrznie suchych agregatów o wymiarach 1-5 mm i 0,25-1 mm w powierzchniowej warstwie gleb zerodowanych. Ulepszane gleby charakteryzowały się istotnie większą zawartością wodoodpornych agregatów o wymiarach 0,25-10 mm, zwłaszcza 5-10 mm i 1-5 mm. Bardziej korzystna była dawka 1 g×kg-1 hydrożelu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top