RESEARCH PAPER
Application of Peltier psychrometer for water potential measurement: prototype of measuring device
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics PAS, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-10-08
 
 
Acta Agroph. 2001, (53), 125-134
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study presents a prototype thermocouple Peltier psychrometer. Also the calibration of the device on NaCl solutions is presented. The prototype device is built on the base of new integrated electronic components and it enables to measure water potential in the range where other sensors are not applicable (from –0.4 to –6 MPa). The computer analysis of received curves presenting the temperature difference makes it possible to use this method as a standard in building industry. The results achieved form a good basis for further work to enlarge the measurement range of soil water potential to the values above –0.4 MPa.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zastosowanie psychrometru Peltiera do pomiaru potencjału wody: prototyp przyrządu pomiarowego
potencjał wody, psychrometr Peltiera, termozłącze
W pracy przedstawiono budowę prototypowego termoelektrycznego psychrometru Peltiera. Przedstawiono również kalibrację przyrządu na roztworach NaCl. Prototypowy przyrząd zbudowany na bazie nowoczesnych, zintegrowanych podzespołów elektronicznych umożliwia rejestrację i pomiar potencjału wody w zakresie, w którym inne czujniki zawodzą (od –0,4 do –6 MPa). Możliwość komputerowej analizy krzywych obrazujących generowany skok temperatury powodują, że ta obiecująca metoda pomiaru może stać się standardową w przemyśle budowlanym. Osiągnięty cel upoważnia do podjęcia kroków w celu poszerzenia zakresu pomiaru potencjału wody w glebie do wartości powyżej –0,4 MPa.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top