RESEARCH PAPER
Solar and net radiation over winter wheat field
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27
 
 
Publication date: 2020-04-30
 
 
Acta Agroph. 1999, (22), 59-72
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The knowledge of net and solar radiation relations makes possible estimation of net radiation values from more available data of solar radiation. The result of investigations carried out on winter wheat field in Felin near Lublin were also analysed from this viewpoint in the pa per. There are presented the measurement data collected during two spring-summer vegetative periods and one period of wheat emergence. For a detailed analysis the ten days during a given season were selected with a criterion of rainfall absence and different insolation conditions on these days (at overcast, moderate but variable cloudiness and clear sky). On the base of half-hourly mean values, the equations of linear regression between net and solar radiation were determined for each day and for ten days altogether during one season. Moreover, the ratio of net radiation to solar radiation sums for daily period (from sunrise to sunset) and for period with positive (downward) net radiation values and for three-midday hours period in all the examined days were computed. It was stated that the magnitude of net to solar radiation ratio differed with regard to a considered period of a day. Differentiation of the ratio between individual days came up to 20-30% in a given season. The values of coefficients in net versus solar radiation regression equations for selected days were also differentiated, however, it was more a result of weather conditions than changes in winter wheat field active surface.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Promieniowanie słoneczne całkowite a bilans promieniowania na polu pszenicy ozimej
bilans promieniowania, pszenica ozima, struktura bilansu promieniowania
Określenie związku pomiędzy bilansem promieniowania nad daną powierzchnią a dopływającym do niej promieniowaniem słonecznym stwarza możliwość szacowania wartości bilansu promieniowania w oparciu o bardziej dostępne dane dotyczące promieniowania słonecznego. Pod tym – między innymi – kątem zostały opracowane wyniki pomiarów przeprowadzonych na polu z uprawą pszenicy ozimej w Felinie kolo Lublina. W pracy wykorzystano materiały obserwacyjne zebrane w trakcie okresu wegetacji wiosenno-letniej (w dwóch sezonach) oraz podczas wschodów pszenicy (w jednym sezonie). Do szczegółowej analizy wybrano po 10 dni z danego sezonu, przy czym kryterium wyboru stan owił brak opadów atmosferycznych oraz uzyskanie dużego zróżnicowania warunków insolacyjnych wśród tych dni (przy pogodzie pochmurnej, ze zmiennym i umiarkowanym zachmurzeniem oraz pogodzie bezchmurnej). Wyznaczono równania zależności bilansu promieniowania od całkowitego promieniowania słonecznego w poszczególnych dniach oraz dla 10 dni łącznie w danym sezonie (w oparciu o wartości półgodzinne) , a także określono stosunek sum tych strumieni energii promienistej w okresie dziennym (od wschodu do zachodu słońca), w okresie występowania dodatnich (skierowanych ku powierzchni czynnej) wartości bilansu promieniowania oraz w czasie trzech godzin okołopołudniowych. Stwierdzono, że wielkość stosunku wartości bilansu promieniowania do całkowitego promieniowania słonecznego zależała od rozpatrywanego przedziału czasowego podczas dnia oraz wykazywała duże (sięgające 20-30%) zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi dniami w danym sezonie. Także wartości współczynników w równaniach regresji liniowej wyznaczonych dla wybranych dni różniły się znacznie, bardziej w wyniku zróżnicowania warunków pogodowych niż zmian charakteru powierzchni czynnej pola pszenicy.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top