RESEARCH PAPER
Interaction forces between soil particles across the water interface
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27
 
 
Publication date: 2020-04-30
 
 
Acta Agroph. 1999, (22), 53-58
 
KEYWORDS
ABSTRACT
On the basis of Laplace equation the dependence of the force interacting between two soil material particles across the water phase and surface free energy components was concluded. The dependence between interaction force values and organic carbon content Corg in investigated soils was ascertained. For the soils with Corg higher than 40% the values of these forces are negative.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Siły oddziaływań między cząstkami gleb przez interfazę wodną
siły adhezji, kąt zwilżania, składowe swobodnej energii powierzchniowej
Na podstawie równania Laplace'a wyprowadzono zależność między siłą działającą pomiędzy dwoma ziarnami materiału glebowego przez fazę wodną, a składowymi swobodnej energii powierzchniowej. Stwierdzono zależność wartości sił oddziaływań od zawartości Corg w badanych glebach. Dla gleb o zawartości Corg powyżej 40% wartości tych sił są ujemne.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top