Presence of aquaporins in desiccation process in pea seeds
 
More details
Hide details
1
Department of Physics, Agricultural University, ul. Wojska Polskiego 38/42, 60-637 Poznań
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(1), 171-178
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Desiccation of pea seeds has been re-examined by the gravimetric and spectroscopic methods in order to throw more light on the role of aquaporins in this process. Aquaporins are passive and remarkably efficient membrane channels that facilitate permeation of water in the plasma membrane in both plant and animal cells. There have been several attempts to characterise the role of aquaporins at the whole-plant level. In this paper the desiccation of pea seeds, preliminary imbibed at different time intervals and various conditions, was observed. Substantial differences were found in the short-time component of the two-exponential decay of water loss in pea seeds, which was been attributed to apoplastic water transport. No significant differences in desiccation kinetics were found in the long-time component. The effect of HgCl2, which is recognised as non-specific water channel inhibitor, was checked. It was observed that the water uptake decreased in the presence of HgCl2 in the imbibition medium and the presence of HgCl2 did not influence the kinetics of desiccation significantly. This observation was interpreted in terms of the osmoregulation model of water transport by aquaporins.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Obecność akwaporyn w procesie osuszania nasion grochu
akwaporyny (kanały wodne), nasiona grochu, osuszanie, osmoregulacja
Zbadano ponownie osuszanie nasion grochu stosując metody grawimetryczną i spektroskopowe w celu ujawnienia udziału akwaporyn w tym procesie. Akwaporyny tworzą kanały membranowe, które ułatwiają transport wody w komórkach roślin i zwierząt Podejmowano już próby scharakteryzowania roli akwaporyn na poziomie całej rośliny lub poszczególnych organów. W tej pracy zbadano proces osuszania nasion grochu nawilżanego wstępnie w zróżnicowanym czasie i warunkach. Stwierdzono istnienie różnic w krótkoczasowej składowej dwu-eksponencjalnego zaniku względnej masy nasion (ubytku masy), którą powiązano z apoplastycznym transportem wody przez nasiona. Nie stwierdzono istotnych różnic w drugiej, długoczasowej składowej, kinetyki osuszania, którą powiązano z transportem symplastycznym. Zbadano również wpływ HgCl2, znanego inhibitora kanałów wodnych. Zaobserwowano, że pobór wody obniża się w obecności chlorku rtęci w ośrodku imbibicyjnym, jednak nie wpływa to istotnie na kinetykę obserwowanego później osuszania nasion. Otrzymane wyniki interpretowano opierając się na modelu komórkowej osmoregulacji stanu wody.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top