Some aspects of aquaporin mediated water transport in pea seeds
 
More details
Hide details
1
Department of Physics, University of Agriculture, ul. Wojska Polskiego 38/42, 60-637 Poznań
 
 
Acta Agroph. 2004, 4(1), 141-148
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aquaporins are membrane water channels that play fundamental roles in controlling the water contents of cells. An increasing number of aquaporins has been identified on both the vacuolar (tonoplast) and plasma membranes of plant cells. Direct or indirect regulation of aquaporin activity appears to be a mechanism by which plants can control cellular and tissue water movement and adapt to a constantly changing environment. Recent studies have concentrated on the explanation of this mechanism. This paper reports a study, which tends towards recognition of aquaporins role in water flow during pea seeds germination in osmotic stress conditions. It has been observed that the water uptake decreases in the presence of HgCl2, in the germinating medium. That indicates the aquaporins participation in the effect observed because mercuric chloride is known as an inhibitor of water channels. For the seeds germinating in the stress conditions the uptake/loss of water has been found not to be affected by the presence of HgCl2. This result is consistent with the model proposed earlier for cytosolic osmoregulation of water transport activity by aquaporins phosphorylation and dephosphorylation.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Pewne aspekty udziału akwaporyn w transporcie wody podczas pęcznienia nasion grochu
membrany, akwaporyny (kanały wodne), kiełkowanie, nasiona grochu
Akwaporyny to białka tworzące membranowe kanały wodne, które odgrywają fundamentalną rolę w regulacji zawartości wody w komórce. Wzrastająca ciągle liczba akwaporyn jest identyfikowana w roślinach zarówno w membranach tonoplastu jak i plazmolemie. Bezpośrednia lub pośrednia regulacja aktywności akwaporyn jest mechanizmem poprzez który rośliny kontrolują komórkowy i tkankowy przepływ wody i przystosowują się do zmieniających się ciągle warunków otoczenia. Najnowsze prace koncentrują się na dokładnym poznaniu tego mechanizmu. W tej pracy przedstawione zostały badania, zmierzające do poznania roli akwaporyn podczas przepływu wody w nasionach grochu hodowanych w warunkach stresu osmotycznego. Zaobserwowano, że w normalnych warunkach pobór wody obniża się w obecności HgCl2 w podłożu na którym kiełkują nasiona. Wskazuje to na udział akwaporyn w obserwowanych efektach, ponieważ chlorek rtęci jest znany jako inhibitor kanałów wodnych. Dla nasion kiełkujących w warunkach stresu osmotycznego zmniejszony pobór wody lub jej utrata nie są zależne od obecności HgCl2. Takie wyniki są zgodne z wcześniej proponowanym modelem regulacji transportu wody przez akwaporyny w następstwie ich fosforylacji lub defosforylacji przez kinazę białkową zależną od wapnia.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top