Verification of potential theory of adsorption in determining food sorption isotherms
 
 
More details
Hide details
1
Department of Hotel and Turism Management, Gdynia Maritime Academy, ul. Morska 83, 81-225 Gdynia
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(1), 161-170
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the thesis is the evaluation of possibilities of application of the Polanyi adsorption potential theory for calculation of food sorption isotherms. The test material were instant type soup concentrates and fragmented pasta. Applying the static-desiccator method, the tested material sorption isotherms were defined, at temperatures of 20C and 30C. Next, on the basis of the isotherms empirically defined at the temperature of 20C, the isotherms at 30C were calculated using the potential theory of adsorption (PTA). The evaluation of the efficiency of PTA was made by comparison of the location of the empirically defined and theoretically calculated sorption isotherms for 30C. The results received showed that the complexity of the composition and of the structure of food constitutes a serious limitation to the PTA efficiency. PTA may be applied in calculation of isotherms of sorption of food with homogeneous composition and ordered, stable structure.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Weryfikacja skuteczności potencjałowej teorii adsorpcji w wyznaczaniu izoterm sorpcji żywności
potencjałowa teoria adsorpcji, koncentraty spożywcze, ocena skuteczności
Celem pracy była ocena możliwości zastosowania potencjałowej teorii adsorpcji Polanyi’ego do obliczania izoterm sorpcji żywności. Materiałem badawczym były koncentraty zup typu instant oraz rozdrobniony makaron. Stosując metodę statyczno-eksykatorową empirycznie wyznaczono izotermy sorpcji materiału badawczego w temperaturze 20C i 30C. Następnie na podstawie empi-rycznie wyznaczonych w 20C izoterm obliczono za pomocą potencjałowej teorii adsorpcji (PTA) izotermy w 30C. Oceny skuteczności PTA dokonano poprzez porównanie położenia wyznaczonych empirycznie i obliczonych teoretycznie izoterm sorpcji dla 30C. Uzyskane wyniki wykazały, że złożoność składu i struktury żywności stanowi poważne ograniczenie w skuteczności PTA. Potencjałowa teoria adsorpcji może znaleźć zastosowanie w obliczaniu izoterm sorpcji żywności o jednorodnym składzie i uporządkowanej, stabilnej strukturze.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top