Comparison of parameters of gas exchange activity and yields of three varieties of common osier (Salix viminalis L.) from a multi-year plantation
 
More details
Hide details
1
Department of Plant Physiology and Biochemistry West Pomeranian University of Technology Szczecin ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
 
2
Department of Botany and Nature Protection, West Pomeranian University of Technology in Szczecin ul. Słowackiego 17, PL 71-434 Szczecin
 
 
Publication date: 2015-04-09
 
 
Acta Agroph. 2015, 22(2), 219-231
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The objective of the study conducted in the period of 2010-2012 on one-, two- and three-year old shoots of three varieties of Salix viminalis: Bjor, Jorr and Tora, grown from 14-, 15- and 16-year old rootstocks, was their comparison with regard to the processes of assimilation and transpiration, and of the parameters affecting those processes, i.e. stomatal conductance, sub-stomatal concentration of CO2, indices WUE and WUEI, and in terms of their yields. Measurements of gas exchange were performed with the use of the gas analyser type TPS-2 with PLC-4 camera (PP System, USA), operating on the open system. Based on the results obtained it was concluded that one-year shoots of variety Jorr were characterised by the most favourable parameters of gas exchange, while the poorest were noted for the shoots of variety Tora. The high overall activity of the processes of gas exchange of variety Jorr allowed it to achieve the highest yield of shoot biomass, irrespective of the harvest cycle. In spite of the advanced age of the plantation (14th -16th year of cultivation) the varieties studied were characterised by high biomass productivity. Probably, due to the large increase of wood matter of three-year old shoots of variety Bjor, accounting for ca. 58% of the entire three-year growth, significantly greater than in the case of Jorr and Tora (ca. 50%), for that variety a 4-year harvest cycle would be the most favourable.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Porównanie parametrów aktywności wymiany gazowej oraz plonu trzech odmian wierzby wiciowej (Salix viminalis L.) pochodzących z wieloletniej plantacji
Salix viminalis L, fotosynteza, transpiracja, współczynniki wykorzystania wody, plon biomasy
Celem badań przeprowadzonych w latach 2010-2012 na jednorocznych, dwu- i trzyletnich pędach trzech odmian Salix viminalis: Bjor, Jorr i Tora, wyrosłych z 14. 15. i 16 letnich karp, było porównanie ich pod względem aktywności procesów asymilacji i transpiracji, a także parmetrów wpływających na te procesy, tj. przewodności szaprkowej, stężenia podszparkowego CO2, fotosyntetycznego współczynnika wykorzystania wody (WUE) i chwilowego fotosyntetycznego współczynnika wykorzystania wody (WUEI) oraz pod względem plonowania. Pomiary wymiany gazowej wykonano za pomocą analizatora gazu typu TPS-2 z kamerą PLC-4 (PP System, USA), pracującego w układzie otwartym. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że pędy jednoroczne odmiany Jorr wykazały się najkorzystniejszymi parametrami wymiany gazowej, zaś najsłabszymi trzyletnie pędy odmiany Tora. Wysoka ogólna aktywność procesów wymiany gazowej u odmiany Jorr pozwoliła mu osiągnąć największy plon biomasy pędów, niezależnie od cyklu zbioru. Mimo zaawansowanego wieku plantacji (14-16 rok uprawy) badane odmiany wykazały się dużą produktywnością biomasy. Prawdopodobnie, ze względu na duży przyrost masy drzewnej trzyletnich pędów u odmiany Bjor, stanowiący ok. 58% całego trzyletniego przyrostu, znacząco większy niż u Jorr i Tora (ok. 50%), najkorzystniejszy dla tej odmiany byłby zbiór co 4 lata.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top