Preliminary estimation of physical properties and chemical composition of rye grain Secale montanum
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Animal Nutrition, University of Life Sciences ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
2
Institute of Agrophysics PAS, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2009, 13(3), 753-759
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A study was conducted on the grain of mountain rye (Secale montanum) to estimate its basic physical properties and chemical composition. The initial experimental material originated from Turkey and was multiplied in Poland by the authors. Determinations of physical properties of the grain included bulk porosity, bulk density, weight of 1000 kernels, angles of repose and of slide, and individual kernels, after measurements of thickness and length, were subjected to strength testing. The scope of chemical analyses included determination of the content of the basic nutrients, dietary fibre fractions, amino acids, fatty acids, and mineral components. It was found that the values that characterise grain in bulk were higher for that species as compared to standard rye cultivars. Similarly, higher indexes were obtained for most of the strength parameters of single kernels. Chemical analysis revealed that grain of mountain rye Secale montanum had a typical content of nutrients given for rye Secale cereale in nutrition standards, with a slightly lower content of dietary fibre fractions and lysine, and a higher content of methionine, unsaturated fatty acids (linoleic and linolenic) and zinc.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wstępna ocena właściwości fizycznych i składu chemicznego ziarna żyta Secale montanum
żyto górskie, Ziarno, właściwości fizyczne, skład chemiczny
Przeprowadzono badania ziarna żyta górskiego (Secale montanum) pod kątem oceny podstawowych właściwości fizycznych i składu chemicznego. Wyjściowy materiał badawczy pochodził z Turcji i został rozmnożony w Polsce przez autorów. W obszarze oceny właściwości fizycznych określono porowatość masy ziarna, gęstość w stanie usypnym, masę 1000 ziaren, kąty zsypu i usypu, a pojedyncze ziarna po zmierzeniu grubości i długości poddano testom wytrzymałościowym. Określono zawartość podstawowych składników pokarmowych, frakcji włókna, aminokwasów, kwasów tłuszczowych i składników mineralnych. Stwierdzono, że wartości charakteryzujące masę ziarna są wyższe dla tego gatunku w porównaniu z żytem uprawnym. Podobnie wyższe wskaźniki uzyskano dla większości parametrów wytrzymałościowych pojedynczych ziarniaków. Analiza chemiczna wykazała, że ziarno żyta Secale montanum ma typową zawartość składników pokarmowych, podawanych dla żyta Secale cereale w normach żywieniowych, przy nieco niższej zawartości frakcji włókna surowego i lizyny, a wyższej zawartości metioniny, nienasyconych kwasów tłuszczowych (linolowego i linole-nowego) oraz cynku.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top