PM2.5 air pollution in Warsaw agglomeration, assessment of inhabitants exposure based on air quality index (AQI)
 
More details
Hide details
1
Division of Meteorology and Climatology, Warsaw University of Life Sciences ul. Nowoursynowska 166, 02-776 Warszawa
 
 
Acta Agroph. 2009, 13(3), 741-751
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Manual measurements of PM2.5 concentration are performed at two air quality monitoring stations located in the Warsaw agglomeration. At the first station, named MzWarszNiepodlKom, which is managed by the Voivodship Inspectorate of Environmental Protection in Warsaw, continuous measurements of PM2.5 concentration are carried out, whereas at the second station, MzWarszSGGW, belonging to the Division of Meteorology and Climatology at Warsaw University of Life Sciences, seasonal PM2.5 measurements are available. In this paper, preliminary results of the research on PM2.5 concentration at the considered stations for years 2004-2007 are presented. Estimation of PM2.5 fraction share in PM10 was also included in the contents of this paper. Using the methodology for air quality index determination (AQI), proposed by US EPA, the variability of classes of inhabitants exposure to the analysed particulate matter fraction was subject to considerations as well.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zanieczyszczenie powietrza pyłem PM2.5 w aglomeracji warszawskiej, ocena pozio-mu narażenia mieszkańców na bazie indeksu AQI
zanieczyszczenia powietrza, pył zawieszony PM2.5, Indeks Jakości Powietrza (AQI)
W aglomeracji warszawskiej na dwóch stacjach pomiarowych jakości powietrza prowadzone są manualne pomiary stężenia pyłu PM2.5. Na stacji MzWarszNiepodlKom, należącej do WIOŚ w Warszawie – pomiary ciągłe i na stacji MzWarszSGGW, należącej do Zakładu Meteorologii i Klimatologii SGGW – pomiary okresowe. W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań stężenia pyłu PM2.5 na wymienionych stacjach, z lat 2004-2007. Przedstawiono również ocenę udziału frakcji PM2.5 w pyle PM10. Wykorzystując proponowaną przez US EPA metodykę określania indeksu jakości powietrza AQI, przedstawiono także, zmienność klas narażenia mieszkańców na oddziaływanie omawianej frakcji pyłu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top