Potato tuber density decrease modification as a result of water absorbance
 
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural and Food Technology, Agricultural University, ul. Balicka 116 B, 430-149 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(4), 985-993
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study shows that density decrease modification of peeled potato tubers results from water absorbance. The research was conducted after an eight-month period of storage during the 2004/05 storing season. The research was applied to three tuber size fractions of four potato varieties. The research shows that the statistical density decrease was influenced significantly by all the parameters adopted in the research, i.e. absorbance time, potato variety, and tuber size fraction. The density decrease, after 3.5 h of water absorbance, equals around |–13·10-3| g cm-3. The density decrease grew along with tuber size reduction. Along with water absorbance, the density decrease increased, and the resultant changes were formulated by means of logarithmic functions.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zmiana ubytku gęstości bulw ziemniaka w wyniku absorpcji wody
bulwa ziemniaka, ubytek gęstości, absorpcja wody, frakcja wielkościowa bulw
W pracy przedstawiono analizę zmian ubytków gęstości obranych bulw ziemniaka w wyniku absorpcji wody. Badania przeprowadzono po ośmiomiesięcznym czasie przechowywania w okresie przechowalniczym 2004/05. Badaniami objęto trzy frakcje wielkościowe bulw czterech odmian ziemniaka. Z badań wynika, że na wartość ubytków gęstości statystycznie istotny wpływ miały wszystkie przyjęte czynniki w doświadczeniu tj. czas absorpcji, odmiana ziemniaków i frakcja wielkościowa bulw. Ubytki gęstości po 3,5 h absorpcji wody wyniosły około |–13·10-3| g·cm-3. Ubytki gęstości rosły wraz ze zmniejszaniem się frakcji wielkościowej bulw. W czasie absorpcji wody, ubytki gęstości się zmieniały, a zmiany te wyrażono za pomocą funkcji logarytmicznych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top