Impact of microwave radiation on storage durability of potato tubers
 
More details
Hide details
1
Department of Food Engineering, Faculty of Agricultural Engineering, Agricultural University, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2008, 12(2), 357-366
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The purpose of the work was to examine the impact of microwave radiation on storage durability of potato tubers – Velox, Felka Bona and Vineta varieties. The scope of work covers one year of research, losses in stored tubers mass resulting from transpiration and respiration, germination, and the effect of the Rhizoctonia solani and Streptomyces scabies type storage diseases. Moreover, tuber susceptibility to mechanical damage was evaluated. Obtained research results indicate that microwave radiation significantly reduced the losses in potato tubers mass due to evaporation and transpiration, and caused an increase in germ mass. During the storage period, the tested potato varieties positively reacted to micro-wave radiation doses used in the experiment, with lower degree of infection by Rhizoctonia solani. Such an effect was not observed in the case of infection by Streptomyces scabies. The researchers observed no significant impact of microwave radiation, at applied doses and exposure times, on potato tuber periderm puncture force at its biological strength limit.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ promieniowania mikrofalowego na wybrane wskaźniki oceny przechowalniczej bulw ziemniaka
promieniowanie mikrofalowe, bulwa ziemniaka, straty przechowalnicze
Celem pracy było zbadanie wpływu promieniowania mikrofalowego na trwałość przechowalniczą bulw ziemniaka odmiany Velox, Felka Bona oraz Vineta. Zakresem pracy objęto straty masy przechowywanych bulw powstałe w wyniku transpiracji i oddychania, kiełkowania i działania chorób przechowalniczych typu Rhizoctonia solani i Streptomyces scabies oraz oceniono podatność bulw na uszkodzenia mechaniczne. Uzyskane wyniki badań wskazują, że promieniowanie mikrofalowe istotnie zmniejszało ubytki masy bulw ziemniaków z przyczyn parowania i transpiracji oraz powodowało zwiększenie masy kiełków. Bulwy ziemniaków badanych odmian w trakcie ich przechowywania pozytywnie zareagowały, mniejszym stopniem porażenia przez Rhizoctonia solani, na przyjęte w doświadczeniu dawki promieniowania mikrofalowego. Efektu takiego nie odnotowano w przypadku porażenia przez Streptomyces scabies. Nie stwierdzono istotnego wpływu promieniowania mikrofalowego, w przyjętych dawkach i czasach ekspozycji, na siłę przebicia perydermy bulwy ziemniaka odpowiadającej granicy jej wytrzymałości biologicznej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top