Influence of loading velocity on the parameters of the confined compression process of wheat
 
More details
Hide details
1
Department of Machine Operation in Food Industry, Agricultural University, ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(4), 975-984
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents results of studies on the influence of loading velocity on the parameters of the confined compression process of wheat. Material moisture was established at 14%. The experiments were done with the help of a universal Zwick Z020/TN25 test machine. The material was compressed in a closed compression assembly (die). The maximum load was established at 25 kN, and the piston velocity at 5, 10, 20, 40, and 80 mm min-1. The following parameters were analysed – material density in the die, compression and specific compression works, coefficient describing the compressive ability of the material, and strength of agglomerates. The results showed the compression parameters of ground wheat to be dependent on the loading velocity, but significantly only in some its ranges.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ prędkości przemieszczenia tłoka na parametry zagęszczania pszenicy
parametry zagęszczania, pszenica, prędkość przemieszczenia tłoka
Przedstawiono wyniki badań wpływu prędkości przemieszczenia tłoka na parametry procesu zagęszczania ziarna pszenicy. Wilgotność materiału wynosiła 14%. Do badań wykorzystano maszynę wytrzymałościową ZWICK typ ZO2O/TN25. Zagęszczanie surowca przeprowadzano w zespole prasującym z matrycą zamkniętą. Maksymalna siła zagęszczania wynosiła 20kN, a prędkość przemieszczania tłoka 5, 10, 20, 40 i 80 mm·min-1. Do analizy przyjęto następujące parametry: maksymalna gęstość materiału w komorze, całkowita praca zagęszczania, jednostkowa praca zagęszczania, współczynnik charakteryzujący podatność materiału na zagęszczanie oraz gęstość i trwałość aglomeratu. Wyniki badań wskazały, że na parametry procesu zagęszczania rozdrobnionego ziarna pszenicy wpływa prędkość przemieszczenia tłoka, ale istotne różnice występują w określonych zakresach prędkości.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top