Sorption of water vapour on rape pods
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(4), 995-1004
 
KEYWORDS
ABSTRACT
On rape pods (siliques) sorption of water vapour was investigated. The pods of variety Star spring rape were taken from plants at full maturity growth stage. Two kind of pods with various resistance to breakage, i.e., easily breakable and more resistant, were used. The results are presented as sorption-desorption isotherms. Brunauer-Emmet and Teller (BET) equation was used to analyse the experimental sorption data. All the isotherms belong to type II according to BET classification. For both kinds of pods the amount of sorbed water was similar, although for the easily breakable pods a slightly larger amount of sorbed water was observed. To obtain estimates of surface area, the sorption isotherms were analysed using the BET equation, according to Polish Standard PN-Z-19010-1. The average surface area of the rape pods evaluated from sorption isotherm was about 260 m2 g-1, whereas it was equal to 290 m2 g-1 when desorption data was used. Generally, easily breakable pods exhibit more pronounced sorption of water vapour, hystersis loop, and specific surface area.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Sorpcja pary wodnej na łuszczynach rzepaku
łuszczyny rzepaku, sorpcja pary wodnej, powierzchnia właściwa
Badano sorpcję pary wodnej na łuszczynach rzepaku jarego odmiany Star o różnej podatności na pękanie. Wyniki sorpcji pary wodnej przedstawiono w postaci izoterm sorpcji i desorpcji oraz opisano równaniem izotermy adsorpcji BET. Otrzymane izotermy można zaliczyć do typu II według klasyfikacji BET. Na obu typach łuszczyn ilość zasorbowanej pary wodnej była podobna i tylko nieznacznie większa na łuszczynach podatnych na pękanie. Podobna, lecz mniej wyraźna, zależność występuje dla izoterm desorpcji. Na podstawie danych sorpcji obliczono powierzchnię właściwą, zgodnie z polską normą PN-Z-19010-1. Średnia powierzchnia właściwa badanych łuszczyn rzepaku obliczona z izoterm sorpcji wynosiła ok. 260 m2×g-1, a wyliczana z izoterm desorpcji ok. 290 m2×g-1. Generalnie, łuszczyny podatne na pękanie charakteryzowały się większą sorpcją pary wodnej, pętlą histerezy i powierzchnią właściwą.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top