Influence of potato tuber layout beneath a bush on quality features of tubers
 
More details
Hide details
1
Agricultural and Food Technology Section, Agricultural University, ul. Balicka 104, 30-149 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2007, 9(3), 665-672
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Analysis was made of the layout of potato tubers beneath the bush, and calculations were made of the form factors and spatial form filling. The calculated values indicate that the layout of tubers beneath a bush, measured with three parameters, assumes the highest value of nest width (across the gauge). Potato tubers from nests with greater volume were characterized by lower values of form factors Wa and Wb, which means that the ratio of tuber length to the two remaining dimensions assumed values close to 1, which in turn indicates more spherical shape of tubers.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
WPŁYW ROZŁOGU BULW POD KRZAKIEM ZIEMNIAKA NA ICH CECHY JAKOŚCIOWE
bulwa, rozłóg, współczynniki kształtu
Przeanalizowano rozmieszczenie bulw pod krzakiem ziemniaka i obliczono współczynniki kształtu oraz wypełnienia gabarytowego. Wyliczone wielkości wskazują, że rozkład bulw pod krzakiem mierzony trzema parametrami przyjmuje wartość najwyższą dla szerokości gniazd (w poprzek redliny). Bulwy pochodzące z gniazd o większej objętości charakteryzowały się niższymi wartościami współczynników kształtu Wa i Wb co oznacza, że stosunek długości bulwy do dwóch pozostałych wymiarów przyjmował wartości zbliżone do 1,0, co wskazuje na bardziej kulisty kształt bulw.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top