Point measurements of soil water content and its spatial distribution in cultivated fields
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
2
ul. Królowej Jadwigi 6/56, 20-282 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2004, 4(2), 573-588
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Point measurements of soil water content in topsoil layer (0-10 cm) were conducted using a TDR meter. The measurements were taken on two cultivated cereal fields after harvesting. The measurement points were placed in knots of a regular grid. The distances between knots ranged from 6 to 25 m. Given data were analyzed using statistical and geostatistical methods. To separate deterministic and random components of soil moisture, a study of trends was performed. Measured and detrended soil moisture data were used in further analyzes of the spatial variability in the field areas. The range of spatial dependences and surface distribution of the moisture were calculated. Existence of trends and spatial dependence of the soil moisture were found on both fields. The type of spatial dependence was associated with the size of the fields. The longer field was characterized by exponential, and the shorter by spherical semivariograms. The agreement between measured and calculated soil moisture, as determined by kriging method, depends not only on the semivariogram parameters but also on the deterministic component of the data analyzed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Punktowe pomiary wilgotności gleby a jej przestrzenny rozkład na polach uprawnych
wilgotność gleby, zmienność przestrzenna, trend, miernik TDR, geostatystyka
Użyto miernika TDR do punktowych pomiarów wilgotności powierzchniowej warstwy gleby (0-10 cm). Pomiary wilgotności gleby prowadzono na dwóch polach uprawnych zaraz po zbiorze zbóż. Punkty pomiarowe ulokowane były w węzłach regularnej siatki pomiarowej. Odległość między węzłami zawierała się w przedziale od 6 do 25 m. Otrzymane wyniki pomiarów poddano analizie za pomocą metod statystycznych i geostatystycznych. Badano i analizowano trendy w wilgotności gleby w celu rozdzielenia składowych deterministycznych i losowych. Otrzymane dane pomiarowe i przetworzone wykorzystano w dalszej analizie do zbadania zmienności przestrzennej wilgotności gleby w obrębie pól. Określono zakresy przestrzennej zależności oraz wyznaczono powierzchniowe rozkłady wilgotności gleby na badanych obiektach. Stwierdzono istnienie składowych deterministycznych w rozkładzie wilgotności gleby (trendów) na obydwu polach oraz jej przestrzenną zależność. Charakter przestrzennej zależności związany był z wielkością badanego obiektu, dłuższe pole charakteryzowało się eksponencjalną zależnością, krótsze sferyczną. Zgodność zmierzonych i obliczonych za pomocą metody krigingu wartości wilgotności gleby zależała nie tylko od parametrów semiwariogramów, ale również od wielkości składowej deterministycznej w analizowanych danych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top