Methane emission from peat soils of the Łęczyńsko-Włodawskie lake district under flooded conditions
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
Acta Agroph. 2004, 4(2), 565–571
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the study was to investigate the rate of methane emission from natural and drained peat soils, flooded with water in model experiment for predicting gas emission changes during renaturalization process. The subjects of study were peat soils taken from the Łęczyńsko-Włodawskie Lake District. The laboratory incubation was conducted in darkness for 126 days at room temperature. Each week the redox potential (Eh) and the pH of the collected solutions were measured, and gaseous samples were drawn in which CH4 and CO2 concentrations were tested. The maximal emission of CH4 (35.27 mg CH4 m-2 d-1) was observed for the drained peat soil after 76 days of incubation at Eh – 66.3 mV. Significant emission of CH4 was recorded after 34 days, from drained peat soil (14.77 mg CH4 m-2 d-1) and after 62 days (7.53 mg CH4 m-2 d-1) from natural peat soil. Significant correlation between methane emission and redox potential was found for both natural and drained peat soil.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Emisja metanu z gleb torfowych Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego w warunkach całkowitego zalania wodą
gleby torfowe, emisja metanu
Celem pracy było zbadanie emisji metanu z naturalnych i drenowanych gleb torfowych, w eksperymencie modelowym, po zalaniu wodą. Gleby torfowe zostały pobrane z Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Inkubacja była prowadzona w laboratorium, w ciemności, w temperaturze poko-jowej, przez 126 dni. Każdego tygodnia mierzono potencjał redox inkubowanych gleb torfowych, pH po-branych roztworów oraz pobierano próbki gazowe, w których określano zawartość CH4 i CO2. Znaczącą emisję metanu odnotowano po 34 dniach z gleb torfowych drenowanych (14,77 mg CH4 m-2×d-1) i po 62 dniach z gleb torfowych naturalnych (7,53 mg CH4 m-2×d-1). Maksymalną emisję CH4 (35,27 mg CH4 m-2×d-1) zaobserwowano z gleb torfowych drenowanych po 76 dniach inkubacji, przy Eh – 66,3 mV. Korelacje pomiędzy emisją metanu a potencjałem redox obserwowano zarówno dla gleb torfowych naturalnych jak i drenowanych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125