RESEARCH PAPER
Soil moisture and thermal properties state under plant crops
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics PAS, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
2
Geophysical Institute, Slovak Academy of Sciences, Dubravska cesta 9, 842 28 Bratislava, Slovak Republic
 
 
Publication date: 2020-10-08
 
 
Acta Agroph. 2001, (53), 189-200
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Soil moisture and thermal properties in the surface layer on the fields with different crops were analysed. The distribution of topsoil moisture and thermal properties changed depending on rainfall amount and a type of plant crop. The soil moisture differentiation between the fields with different crops have been affected by a different precipitation interception (depending on type and stage of canopies and amount and intensity of rain), as well as the different course of evaporation from soil surface and transpiration by plants. It was clearly visible comparing the data from wheat field (with the dense and closed plant canopy) where the soil moisture and their changes were smaller than at the fields with incomplete plant cover (sugar beet, maize). Besides, the level of soil compaction determined by method and term of cultivation on particular fields had a great weight. The effect of plant cover on soil thermal properties observed in cultivated fields was indirect as it results from the soil moisture changes.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Stosunki wilgotnościowe i cieplne gleby pod różnymi roślinami
wilgotność gleby, cieplne właściwości, gęstość, pokrywa roślina
Celem pracy było określenie wpływu zróżnicowanej pokrywy roślinnej na stosunki wilgotnościowe i cieple gleby. Rozpatrywano przestrzenne rozkłady wilgotności i właściwości cieplnych gleby biorąc pod uwagę warunki meteorologiczne, sposób uprawy gleby i siewu oraz czas wykonania zabiegów uprawowych. Rozkład wilgotności gleby na polach z uprawą różnych roślin uwarunkowany był z jednej strony przez rodzaj i stan pokrywy roślinnej, a z drugiej strony- przez warunki pogodowe, głównie wystąpienie i wielkość opadów atmosferycznych oraz usłonecznienie. Na zróżnicowanie rozkładu wilgotności między polami miała wpływ zróżnicowana intercepcja opadowa (ograniczenie dopływu wody opadowej do powierzchni gleby), jak również różna wielkość parowania z powierzchni gleby oraz transpiracji roślin. Jak wykazała analiza danych, na polu o gęstej i zwartej pokrywie roślinnej (pszenica) wilgotność gleby i jej zmiany po opadach były mniejsze niż na polach o niepełnym pokryciu gleby przez rośliny (buraki cukrowe, kukurydza). Określone znaczenie miał przy tym stan zagęszczenia gleby, zdeterminowany przez rodzaj zabiegów uprawowych i czas ich przeprowadzenia. Wpływ pokrywy roślinnej na właściwości cieplne gleby ma charakter pośredni, tj. dokonuje się poprzez zmiany wilgotności gleby, uwarunkowane z kolei rodzajem i stanem łanu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top