RESEARCH PAPER
Characteristics of soil moisture field at different sampling number
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2000, (38), 127-137
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the paper was to recognise soil moisture variability and features its spatial distribution, as well as, to examine whether a different sampling number is reflected in the characteristics of soil moisture field. Measurements of topsoil (1-6 cm) moisture were made on the maize field. The data obtained from eight sets with various number and location of measurement points were analysed by means of statistical and geostatistical methods. Among the statistical parameters the mean values of soil moisture appeared a little sensitive to a change of number and arrangement of sampling, yet the parameters describing the scattering of values reacted more significantly. The spatial dependence of soil moisture values was stated, although the range of this dependence was related to sampling number (over 36 it oscillated between 4-6 m). The directional variograms calculated for sets contained different number and location of sampling created a differential picture of an isotropy of soil moisture on the object studied.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Charakterystyka pola wilgotności gleby przy różnej liczbie próbkowań
wilgotność gleby, zmienność przestrzenna, strategia próbkowania
Celem pracy było rozpoznanie zmienności wilgotności gleby, zbadanie cech jej rozkładu w przestrzeni oraz sprawdzenie, czy różna liczba próbkowań znajduje odzwierciedlenie przy charakterystyce pola wilgotności gleby. Obiekt badań stanowiło pole kukurydzy, na którym przeprowadzono pomiary wilgotności powierzchniowej (1-6 cm) warstwy gleby. Dane otrzymane z ośmiu różnych siatek pomiarowych analizowano stosując metody statystyczne i geostatystyczne. Spośród parametrów statystycznych, wartości średnic wilgotności gleby były mało czułe na zmiany liczby i układu próbkowania, natomiast parametry opisujące rozrzut reagowały w sposób bardziej znaczący. Wilgotności gleby wykazywała przestrzenną zależność, przy czym jej zakres związany był z liczbą próbkowań (powyżej 36 punktów zmieniał się niewiele i wynosił 4-6 m). Wyznaczone dla różnych układów i liczby punktów pomiarowych semiwariogramy kierunkowe dały zróżnicowany obraz anizotropii wilgotności gleby nu rozpatrywanym obiekcie.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top