RESEARCH PAPER
Spatial distribution of temperature in surf ace layer of grey-brown podzolic soil along loess hillslope
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
Publication date: 2020-05-27
 
Acta Agroph. 2000, (34), 189–197
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Results of soil temperature measurements along loess hill slope arc presented in the paper. Spatial distribution of temperature in the soil surface layer was studied in dependence on type of soil management Results showed that plants modified significantly the distribution of soil temperature. Soil temperature on a site with oats and barley was lower than on a site without plants, excluding the first phase in plant development (up to the plant height of 18-20 cm). Generally, soil temperature on a site with plants was in the range from 14 to 26.8°C, and on a site without plants from 15 to 30.7°C. Values of variability coefficients were in the range from 2.5 to 9.4%, and from 3.0 to 11.1%, on a site with plants and without them, respectively.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zmienność przestrzenna tempera tury w przypowierzchniowej warstwie gleby płowej na zboczu lessowym
rozkład temperatury gleby, zmienność przestrzenna temperatury gleby, geostatystyka, zbocze lessowe
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów temperatury gleby w warstwic przypowierzchniowej prowadzone wzdłuż zbocza lessowego. Badano przestrzenną zmienność temperatury w zależności od sposobu użytkowania gleby. Stwierdzono, że rośliny znacząco modyfikowały rozkład temperatury gleby w przypowierzchniowej warstwie. Badania wykazały, że temperatury gleby na obiekcie z jęczmieniem i owsem, za wyjątkiem początkowego stadium rozwojowego roślin (do wysokości 18-20 cm), były niższe aniżeli na obiekcie bez roślin. Temperatura na obiekcie z roślinami wahała się od 14 do 26,8°C, a na obiekcie bez roślin od 15 do 30,7°C. Współczynniki zmienności na obiekcie z roślinami zawierały się w zakresie od 2,5 do 9,4%, natomiast na obiekcie bez roślin od 3,0 do 11,1%.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125