RESEARCH PAPER
Use of agroreclamation ploughing in reclamation of a deeply drained mineral-muck soil
 
More details
Hide details
1
Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Faleniach, Wielkopolsko-Pomorski Ośrodek Badawczy w Bydgoszczy, Al. Ossolińskich 12, 85-093 Bydgoszcz
 
 
Publication date: 2020-04-30
 
 
Acta Agroph. 1999, (23), 97-105
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Peat soils are very sensitive to a change in the site water regime. Deep drainage of the soils connected with ground water exploitation or deep drainage of natural resources causes intensive processes of degradation and decomposition of organic mass in the soils. The agroreclamation ploughing transforms natural shallow peat soils on sandy substratum into soils which have a mixture of peat and sand in the upper (15-20 cm) layer and sloped organic and sand layers deeper. The results of long-term field experiments showed that agroreclamation ploughing protects organic mass from physical degradation and it protects entirely these soils against fires. It also enables a change of land use. Under certain conditions it may reduce the rate of organic mass mineralization. The study results obtained are the basis for using the measure in practice to protect and reclaim deeply drained mineral-muck as well as shallow peat-muck soils on sandy substratum.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zastosowanie orki agromelioracyjnej w rekultywacji głęboko odwodnionej gleby mineralno-murszowej
gleba mineralno-murszowa, gleba torfowo-murszowa, degradacja fizyczna gleby, orka agromelioracyjna
Gleby organiczne są szczególnie podatne na przekształcenia hydrologiczne siedlisk. Głębokie odwodnienie związane z eksploatacją zasobów wód głębinowych lub odwadnianiem złóż surowców wyzwala w tych glebach przyspieszone procesy mineralizacji i degradacji masy organicznej. Orka agromelioracyjna powoduje przekształcenie płytkich gleb organicznych podścielonych utworem piaszczystym w gleby, które w górnej warstwie (o miąższości zależnej od głębokości późniejszych uprawek) posiadają utwór organiczno-mineralny o zmiennej zawartości masy organicznej, a głębiej – ukośnie ułożone na przemian warstwy masy organicznej i utworu mineralnego. Wyniki wieloletnich badań polowych wykazały, :te orka agromelioracyjna spełnia funkcję ochronną biorąc pod uwagę procesy degradacji fizycznej masy organicznej i całkowicie zabezpiecza te gleby przed pożarem. Umożliwia także zmianę sposobu u:tytkowania tych gleb. W niektórych warunkach zabieg ten może przyczynić się do obniżenia tempa mineralizacji masy organicznej. Otrzymane wyniki badań dają podstawę do stosowania w praktyce tego typu zabiegu na glebach o podobnej charakterystyce jak na obiekcie badawczym w celu ich ochrony i rekultywacji w siedliskach trwale pozbawionych zasilania gruntowego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top