Influence of secondary transformation index of peat-muck soils on the content of selected metals
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics PAS, Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Acta Agroph. 2011, 18(2), 225-233
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The main aim of the study was the determination of the content of selected metal ions in soils originating from Polesie Lubelskie and Biebrza River Region, as well as an attempt at relating the results obtained to the degree of secondary transformation of studied soils. All the soils belonged to peat-muck soils and differed from each other in their secondary transformation index. The study included analyses of the content of potassium, calcium, magnesium and manganese with the use of absorption atomic spectroscopy for the determination of the concentration of those metals. At the next stage of the study, relationships between the secondary transformation index of peat-muck soils and selected metal contents were examined. Weak linear relationships were found for the secondary transformation index and the content of calcium, manganese and potassium. A more complex situation was observed for the relation of magnesium ions. The lack of a straight-line trend could be explained in this case by the effect of chemical processes occurring in particular classes of mucks transformation on magnesium ion binding.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ stopnia wtórnych przeobrażeń gleb torfowo-murszowych na zawartość wybranych metali
gleba torfowo-murszowa, Polesie Lubelskie, Biebrza
Głównym celem pracy było zbadanie zawartości wybranych metali w glebach torfowo-murszowych pochodzących z Polesia Lubelskiego i Doliny Biebrzy, jak również próba odniesienia uzyskanych wyników do stopnia przeobrażeń wtórnych poszczególnych gleb. Badania obejmowały analizy potasu, wapnia, magnezu i manganu. W celu oznaczenia wyżej wymienionych pierwiastków wykorzystano metodę absorpcyjnej spektrometrii atomowej W kolejnym etapie badań wyznaczone zostały zależności pomiędzy zmierzonymi zawartościami metali, a stopniem przeobrażeń wtórnych gleb, mierzonym jako współczynnik pojemności wodnej. Wyniki wykazały istnienie słabych liniowych korelacji pomiędzy jonami potasu, wapnia i manganu, a stopniem przeobrażeń wtórnych. Bardziej złożoną zależność zaobserwowano dla jonów magnezu. Brak prostoliniowego trendu mógł być w tym przypadku tłumaczony silnym wpływem na wiązanie jonów magnezu, chemicznych zmian występujących w poszczególnych klasach wtórnej transformacji utworu glebowego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top