Modeling of granulated fertilizer particle motion in the aspect of variability of the rotation plane of fertilizer spreader disc
 
More details
Hide details
1
Department of Mechanical Engineering and Agrophysics, University of Agriculture, ul. Balicka 104, 30-149 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(3), 501-506
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the determination of amplitude-frequency characteristics of a non-linear set that describes the behaviour of a fertilizer spreader disc during point application of granulated fertilizer. The solution of the problem provides a basis for further comparative analyses of models describing the dynamic process of fertilizer spreader operation. Analyses carried out show the necessity of fitting vibration signal transducers near the bearing housings of fertilizer spreader disc shaft for continuous monitoring of the condition of the system. Identified vibration parameters in the area of the disc drive will permit the implementation of onboard diagnostics of the quality of the machine operation.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Modelowanie ruchu cząstki granulatu nawozowego przy uwzględnieniu zmienności płaszczyzny wirowania tarczy rozsiewacza
drgania, rozsiewacz, model dynamiczny, charakterystyka amplitudowo- częśtotliwościowa
Przedmiotem publikacji jest wyznaczenie charakterystyk amplitudowo–częstotliwościowych nieliniowego układu odpowiadającemu zachowaniu się tarczy rozsiewacza nawozowego w trakcie punktowego podawania granulatu. Rozwiązanie tego zagadnienia stanowi podstawę dalszej analizy porównawczej modeli opisujących proces dynamiczny rozsiewacza Przeprowadzone analizy wskazują na konieczność zainstalowania przetworników sygnału drganiowego w strefach opraw łożysk wału tarczy rozsiewacza w celu ciągłej kontroli stanu technicznego przekładni. Rozpoznane parametry drgań w strefie napędu tarczy posłużą do realizacji funkcji diagnostyki pokładowej jakości pracy maszyny.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top