Physical properties - formed during spray drying - of materials with the properties of an agglomerate
 
More details
Hide details
1
Faculty of Process and Environmental Engineering, Technical University of Łódź, ul. Wólczańska 213, 93-005 Łódź
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(96 - 2), 443-455
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Systematic studies on the effect of drying and spraying conditions on the physical properties of agglomerate-like materials, i.e. a detergent and cacao, are presented in this paper. A laser PDA technique was applied in order to measure the initial droplet diameter distribution in the spray. The properties of the powders obtained during concurrent spray drying as a function of the temperature of the air drying and the flow rate, the concentration of the raw material and temperature and the initial mean particle diameter in the spray, were analyzed. As a result, it was shown that drying and atomization conditions had no effect on the apparent density of agglomerate-like materials because during drying, particles of a porous structure are formed. It was also found that the bulk density of powders changed when the apparent density of a material or powder particle morphology was changed. The authors propose neural models that predict selected physical properties of powders on the basis of the initial drying and atomization parameters. The proposed neural models well describe the physical properties of the dried products and an extension of the database to other materials would enable the construction of more general models for this group of materials.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Własności fizyczne materiałów o strukturze aglomeratu powstających podczas suszenia rozpryskowego
suszenie rozpryskowe, materiały o strukturze aglomeratu, własności proszków, sieci neuronowe
W pracy przeprowadzono systematyczne badania wpływu warunków operacyjnych procesu suszenia i rozpylania na własności fizyczne materiałów o strukturze aglomeratu: detergentu i kakao. Zastosowano laserową technikę PDA w celu dokonania pomiarów początkowego rozkładu średnic kropel w rozpylanej strudze. Dokonano analizy własności proszków uzyskanych podczas współprądowego suszenia rozpryskowego w funkcji temperatury i natężenia przepływu powietrza suszącego, stężenia i temperatury surówki oraz początkowej średniej średnicy cząstek w strudze. W wyniku przeprowadzonych badań wykazano, że warunki suszenia i atomizacji nie mają wpływu na gęstość objętościową materiałów o strukturze aglomeratu, gdyż podczas suszenia tych materiałów powstają cząstki o porowatej strukturze. Stwierdzono również, że gęstość nasypowa proszków ulega zmianie jeżeli zmienia się gęstość objętościowa materiału albo morfologia cząstek proszku. W pracy zaproponowano modele neuronowe przewidujące wybrane własności fizyczne proszków na podstawie parametrów początkowych suszenia i atomizacji. Modele neuronowe o zaproponowanej architekturze dobrze odwzorowują własności fizyczne produktów suszenia a rozszerzenie bazy danych na inne materiały pozwoliłoby na zbudowanie bardziej ogólnych modeli dla tej grupy materiałów.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top