Peculiarities of soil moisture and temperature dynamics based on TDR-measurement results for 2008-2012 in the Western Polesie territory of Ukraine
 
More details
Hide details
1
Karpenko Physico-Mechanical Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, ul. Naukova 5, Lviv, 79053, Ukraine
 
2
Institute of Agrophysics PAS, 20-290 Lublin, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
3
State School of Higher Education in Chełm, ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm
 
 
Acta Agroph. 2013, 20(4), 577-593
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of an investigation which took place over the years 2008-2012 in the Shatsk National Natural Park. For the investigation four genetically different soils in that area were selected. Those were a soddy-podzolic soil (S01) under grass vegetation, lowland peat bog (S02), anthropogenic lowland peat bog (S03) with mineralised upper layer and a soddy-gley loamy soil (S04). The TDR device developed and created in the Institute of Agrophysics PAS in Lublin, and probes for measurement soil moisture, temperature and salinity were used in the study. The eight probes of the TDR-measuring system were installed at different depths, from 10 to 80 cm, at 10 cm intervals, for soils S02, S03 and S04, and at the depths of 10 сm and 50 cm for soil S01. The dynamics of soil temperature and soil moisture at different depths and the speed of response to changes in subse-quent uncured layers are presented. Hourly TDR data have been diurnal-averaged and used for the calculation of correlation coefficients between soil temperature at different depths, air temperature, precipitation, solar activity parameter, Wolf number and total solar radiation. The study included also the effect of changes in solar radiation in the soil with the seasons.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Specyfika zmienności wilgotności i temperatury gleby na podstawie badań TDR w latach 2008-2012 na obszarze Polesia Zachodniego na Ukrainie
właściwości gleby, pomiar TDR, korelacje, warunki klimatyczne, aktywność słoneczna
W pracy przedstawiono wyniki badań prowadzonych w latach 2008-2012 na terytorium Szackiego Parku Narodowego. Do badań wybrane zostały cztery genetycznie różne gleby na tym terenie. Są to gleby soddy – podzolic (S01) porośnieta trawą, lowland peat bog (S02), anthropogenic lowland peat bog (S03) ze zmineralizowaną warstwą powierzchniową i soddy – gley loamy soil (S04). Badania zostały przeprowadzone przy użyciu urządzenia TDR opracowanego i wykonanego w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie oraz sond polowych do pomiaru wilgotności gleby, temperatury oraz zasolenia. Praca przedstawia zmienność właściwości fizycznych gleby w czasie w różnych typach gleby i na różnych głębokościach. Osiem sond TDR zostało zainstalowane w glebach S02, S03, S04 na głębokości od 10 cm do 80 cm w odstępach 10cm oraz w glebie S01 na głębokości od 10 cm do 50 cm. Dane dobowe z pomiarów TDR zostały uśrednione i wykorzystane do wyznaczenia współczynników korelacji między temperaturą gleby na różnych głębokościach a temperaturą powietrza, opadami atmosferycznymi, parametrami aktywności słonecznej, liczbą Wolfa i całkowitym promieniowaniem słonecznym. Zbadany został również wpływ promieniowania słonecznego na zmiany badanych parametrów w glebie wraz z porami roku.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top