Peat-bog pool (Wielkopolski National Park) as a habitat of specific communities of zooplankton
 
More details
Hide details
1
Department of Water Protection, Adam Mickiewicz University, ul. Drzymały 24, 60-613 Poznań, Poland
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(2), 375-381
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study on the structure of the rotifer and crustacean communities of a polihumic dystrophic water body was made with respect to specific physical-chemical and biological parameters connected with the lack of fish predation. Within the whole examination period only invertebrate predation was observed with a high participation of Chaoborus larvae, which probably structured the plankton assemblages. There were 88 zooplankton species identified, with rotifers dominating. The summer months were taxonomically the richest, while winter was the poorest. With regard to the zooplankton densities the dominance of rotifers over crustaceans was recorded. The highest numbers of individuals were noticed in the spring-summer season, while the lowest in the winter. A high participation of ‘pond’ and acidophilic forms was found.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Okrajkowy układ wodno-torfowiskowy śródleśnego zbiornika (Wielkopolski Park Narodowy) jako siedlisko specyficznych ugrupowań zooplanktonu
drapieżnictwo, Chaoborus, polihumusowy dystroficzny zbiornik wodny, zooplankton
Celem badań było określenie sezonowej struktury i dynamiki zbiorowisk polihumusowego dystroficzngo zbiornika wodnego, który charakteryzował się specyficznymi właści­wościami fizyczno-chemicznymi i biologicznymi, związanymi z brakiem drapieżnictwa ze strony ryb. Podczas wieloletnich badań (1996-2005) obserwowano wyłącznie drapieżnictwo bezkręgowców, ze znacznym udziałem larw wodzienia, które to zapewne modyfikowały strukturę zespołów planktonu zwierzęcego. Ogółem wykazano obecność 88 gatunków zooplanktonu, przy czym wrotki dominowały jakościowo i ilościowo. Zarówno w strukturze taksonomicznej zooplanktonu, jak i w grupie dominantów stwierdzono duży udział gatunków o charakterze stawowym oraz acidofilnym.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top