Diel changes in the plankton communities of the ecotone zone of a peat mat of the dystrophic lake „Głodne Jeziorko” (Drawieński National Park)
 
More details
Hide details
1
Department of Water Protection, Adam Mickiewicz University, ul. Drzymały 24, 60-613 Poznań, Poland
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(2), 423–431
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Analysis of net phytoplankton revealed that the taxonomically richest were Chrysophyceae with dominating genus Dinobryon, mainly Dinobryon pediforme, and Zygnematophyceae, mainly genera Closterium, Micrasterias and Staurastrum. Less often appeared Dinophyceae, Raphidophyceae and Bacillariophyceae. In the open water zone the colonies of Dinobryon and one-cell desmides prevailed, while within the peat mat the participation of filamentous green algae increased. As a result of zooplankton examination, the presence of 47 species (33 Rotifera, 10 Cladocera, 4 Copepoda) was recorded. In most cases the quantity dominance of rotifers over crustaceans, irrespective of the station (A and B) or time of day (day or night), was noticed. The zooplankton densities were much higher within the peat mat stations compared to the open water zone during the daylight hours at both stations. However, the analysis of zooplankton distribution during the night hours revealed a shift of the total densities in the direction of the open water. Such a pattern of the diurnal dynamics of zooplankton communities suggests the use of the peat mat as a day-time refuge for zooplankton against the vertebrate predators.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Dobowe zmiany w obrębie ugrupowań fito- i zooplanktonu strefy przejściowej pła torfowcowego jeziora dystroficznego „Głodne Jeziorko” (Drawieński Park Narodowy)
pło torfowcowe, zooplaknkton, fitoplankton, jezioro dystroficzne
Próby planktonowe i chemiczne pobierano z dwóch stanowisk: A – zlokalizowanego w południowej, nasłonecznionej, B – w północnej, zacienionej części badanego zbiornika. Na każdym ze stanowisk pobierano materiał z trzech miejsc: spod pła torfowcowego, ze strefy granicznej między płem a tonią wodną oraz bezpośrednio z toni wodnej. Zaobserwowano nieznaczne różnice właściwości fizyczno-chemiczne wód w punktach poboru prób. Na obydwu stanowiskach (A i B) woda spod pła torfowcowego charakteryzowała się nieco kwaśniejszym odczynem, niższą koncentracją tlenu, ale wyższymi stężeniami pierwiastków biogennych zwłaszcza amonowej formy azotu i fosforu ogólnego, w porównaniu do części skrajnej pła i otwartej toni wodnej. Analiza fitoplanktonu wskazała, że najliczniejszymi grupami glonów były złotowiciowce (Chrysophyceae) z dominującym rodzajem Dinobryon, głównie Dinobryon pediforme i sprzężnice (Zygnematophyceae), głównie rodzaje Closterium, Micrasterias i Staurastrum. W toni wodnej przeważały kolonie Dinobryon i jednokomórkowe desmidie natomiast w obrębie pła torfowcowego wzrastał udział sprzężnic nitkowatych. Badania ugrupowań zooplanktonowych wykazały, obecność łącznie 47 gatunków zooplanktonu. W większości przypadków stwierdzono dominację ilościową wrotków nad skorupiakami, niezależnie od stanowiska czy pory dnia. Wykazano, że na obu badanych stanowiskach (A i B) dobowy rozkład liczebności zespołów zooplanktonowych sugeruje wykorzystywanie torfowców jako kryjówki dziennej dla zooplanktonu przed drapieżnikami kręgowymi.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125