Biodiversity of phytoplankton in hydrochemically different types of humic lakes in the Drawieński National Park
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Department of Water Protection, Adam Mickiewicz University, ul. Drzymały 24, 60-613 Poznań, Poland
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(2), 369–374
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This work presents the taxonomical composition and number of phytoplankton of three hydrochemically different, mid-forest humic lakes. The largest species abundance of phytoplankton was noted in the oligohumic lake (76 taxa), and decidedly smaller in the mesohumic (42 taxa) and polyhumic (37 taxa) lakes characterized by higher content of humic substance. The value of index of species difference in the mesohumic lake was much lower than in other lakes.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Różnorodność gatunkowa fykoflory w zróżnicowanych hydrochemicznie typach jezior humusowych Drawieńskiego Parku Narodowego
jeziora humusowe, fitoplankton, bioróżnorodność, substancje humusowe
Przedstawiono skład taksonomiczny i liczebność fitoplanktonu trzech różnych pod względem hydrochemicznym, śródleśnych jezior humusowych. Największe bogactwo gatunków odnotowano w jeziorze oligohumusowym (76 taksonów), a zdecydowanie mniejsze w cechującym się większą zawartością substancji humusowych mezohumusowym (42) i polihumusowym (37). Wartość indeksu różnorodności gatunkowej w jeziorze mezohumusowym była zdecydowanie niższa, niż w pozostałych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125