Changes in the zooplankton community structure as a result of syntaxonomical rebuild of submerged vegetation of a mid-forest water body
 
More details
Hide details
1
Department of Water Protection, Adam Mickiewicz University, ul. Drzymały 24, 60-613 Poznań, Poland
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(2), 415-422
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The research was carried out on a shallow, macrophyte-dominated mid-forest water body. The aim of the study was to analyse the impact of various macrophyte habitats, differing in the spatial structure and biomass, representing four ecological groups (helophytes, submerged elodeids, nymphaeids and stonewort meadows) on the zooplankton communities. There were 110 zooplankton species identified, however, the macrophyte stands were characterised by richer taxonomical structure and higher species biodiversity index than the open water zone between particular plant beds, a result of the greater mosaic of the vegetated biocoenoses which create more ecological niches compared to the open water area. The analyses of zooplankton communities in 2002 and 2004 revealed that along with the syntaxonomical rebuild in the submerged vegetation cover the structure of zooplankton communities, including the quality structure, abundance and the dominating species, had also changed. Out of the total of 23 dominating species only 4 dominated in both years.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Kształtowanie się struktury ugrupowań zooplanktonu pod wpływem zmian syntaksonomicznych roślinności zanurzonej w śródleśnym zbiorniku wodnym
makrofity, drobny zbiornik wodny, zooplankton
Badania prowadzono na płytkim, zdominowanym przez makrofity, zbiorniku śródleśnym (Nadleśnictwo Krucz, woj. Wielkopolskie). Celem badań było uchwycenie zależności między zespołami zooplanktonowymi a poszczególnymi zbiorowiskami hydromakrofitów, różniącymi się strukturą przestrzenną, architekturą i biomasą. Ogółem oznaczono 110 gatunków zoopalnktonu (59 Rotifera, 35 Cladocera and 16 Copepoda). Największym bogactwem gatunkowym charakteryzowały się strefy roślinne, najmniejszym natomiast toń wodna rozdzielająca poszczególne płaty makrofitów. Związane to było zapewne z dużo większą mozaikowatością biocenoz roślinnych, które są w stanie `wykreować` większą liczbę nisz ekologicznych w porównaniu z tonią wodną. Analiza zbiorowisk zooplanktonu w latach 2002 i 2004 wykazała, że wraz z przebudową syntaksonomiczną roślinności zanurzonej zmieniła się również struktura ugrupowań zooplanktonu, zarówno jego struktura taksonomiczna, dynamika liczebności jak i struktura gatunków dominujących.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top