Species richness and spatial heterogeneity of spring plankton in a lake with varying morphometry
 
More details
Hide details
1
Department of Water Protection, Adam Mickiewicz University, ul. Drzymały 24, 60-613 Poznań, Poland
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(2), 309-316
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Species richness and spatial heterogeneity of spring phyto- and zooplankton were studied in a slightly eutrophic lake. Plankton of one meter below the water surface was compared in the main basin of the lake, a shallow, small basin, and a bay of intermediate depth. The results suggest that the two shallower sampling stations lifted up the lake phytoplankton species richness considerably, whereas no such effect was noted for the zooplankton. There were differences between the three sampling stations in dominant taxa, as well as in the abundance and biomass of both phyto- and zooplankton.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Bogactwo gatunkowe i zróżnicowanie przestrzenne planktonu wiosennego w jeziorze o niejednorodnej morfometrii
bogactwo gatunkowe, zróżnicowanie przestrzenne, fitoplankton, zooplankton
Zbadano bogactwo gatunkowe i zróżnicowanie przestrzenne planktonu wiosennego w jeziorze słabo eutroficznym. Porównywano plankton na głębokości 1 metra w głównej misie jeziora, w małym, płytkim plosie i w zatoce o pośredniej głębokości. Z przeprowadzonych analiz wynika, że dwa płytsze stanowiska znacznie podwyższały bogactwo gatunkowe fitoplanktonu jeziora, nie wpływając istotnie na bogactwo gatunkowe zooplanktonu. Odnotowano znaczne różnice pomiędzy badanymi stanowiskami w liczebności, biomasie oraz taksonach dominujących zarówno w fito-, jak i zooplanktonie.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top