Organic matter in a lowland river of strongly modified discharge. 1. Seasonal dynamics of benthic and transported organic matter in diverse habitats - response of the benthofauna
 
More details
Hide details
1
Department of Ecology and Vertebrate Zoology, Faculty of Biology and Environmental Protection, University of Łódź, Banacha str. 12/16, 90-237 Łódź, Poland
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(88 - 3), 403-416
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In a fourth order stream section of a lowland river with a strongly modified hydrologic regime (summarizing effect of impoundment and short term daily but abrupt releases of water) resembling the fluctuations of rivers below storage electricity plants, the seasonal and spatial dynamics of the benthic (BPOM) and transported (TPOM) particulate organic matter over the annual cycle was analysed. This hydrologic regime produced a mosaic of patches with different stabilities on the river bed below the dam, which was reflected in the spatial and seasonal dynamics of the benthofauna and in the composition of organisms in the drift.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Materia organiczna w nizinnej rzece o silnie modyfikowanym przepływie. 1. Dynamika sezonowa bentonicznej i transportowanej materii organicznej w rozmaitych siedliskach - reakcja bentofauny
rzeka, zakłócenia, POM, bezkręgowce
W czwartorzędowym odcinku nizinnej rzeki, o silnie modyfikowanym reżimie hydrologicznym (sumaryczny efekt piętrzenia wody oraz codziennego krótkotrwałego, ale gwałtownego uwalniania wody), przypominającym fluktuacje przepływu rzek poniżej elektrowni szczytowych, badano dynamikę sezonową i przestrzenną bentonicznej (BPOM) i unoszonej (TPOM) materii organicznej w cyklu rocznym. Ten reżim hydrologiczny spowodował silną mozaikowość siedlisk odcinka rzeki poniżej tamy; znalazła ona odzwierciedlenie w dynamice przestrzennej i sezonowej bentofauny oraz w składzie migrujących zwierząt bentonicznych (dryfie).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top