Carcass weight of bull deers (Cervus elaphus L.) in the Lubelszczyzna region
 
More details
Hide details
1
Department of Ecology and Game Animals Breeding, University of Agriculture, Akademicka str.13, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(88 - 3), 417-425
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The estimation included carcass weight of 404 bull deers obtained over the hunting seasons 1992/93-1996/97 in the Lubelszczyzna region. The analyses were made regarding animal age, obtainment site and a period of the hunting season. The animal age was established considering a wearing out degree of the animal's teeth set and this method is widely used in the game practices. In the Lubelszczyzna area there are distinguished four districts of different soil quality, soil moisture and plant cover. A hunting season that lasts from 20thAugust to the end of February was divided into six periods subject to differentiated trophic conditions and estrus occurance. In the individual life carcass weight increased from 83kg at animals aged 2 years, the peak being recorded at the age of 13 and reached the maximal value 215 kg. Afterwards a decrease of carcass weight was observed. The highest weight gains were reported between 2nd and 4th year of life. The carcass weight of the bull deers aged 2 and 3 years was equal in all the districts, whereas at other age groups the animals from the Polesie district were heavier by 2-40 kg. Despite serious disproportions noted in a group of 11-13 years` bulls due to low numbers and high variation, the differences proved to be statistically insignificant. In the period from August to February the carcass weight of 2 and 3 years old bulls was stabile, in other age groups however, a weight increase depended on animal age. At the final period (21.01-28.02), compared to the first one (20.08-10.09), the bull deers aged 11-15 years lost 39% of carcass weight, whereas those 6-10 years old - 24% and in 4-5 year of life - 9%.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Masa tuszy byków jeleni (Cervus elaphus L.) na Lubelszczyźnie
jeleń, masa tuszy, wiek, sezon polowań
Oceniano masy tuszy 404 jeleni byków pozyskanych w sezonach 1992/93-1996/97 w Lubelszczyźnie. Analizy przeprowadzono w zależności od wieku zwierząt, miejsca pozyskania i okresu w sezonie polowań. Wiek zwierząt oceniano na podstawie stopnia zużycia uzębienia i metoda ta jest powszechnie stosowana w praktyce łowieckiej. W areale Lubelszczyzny wyodrębniono 4 krainy, które różnią się jakością gleb, uwilgotnieniem gleb, szatą roślinną. Sezon polowań, który trwa od 20 sierpnia do końca lutego podzielono na 6 okresów ze względu na zróżnicowanie warunków troficznych i występowanie rui. W życiu osobniczym masa tuszy powiększała się od 83 kg u osobników 2-letnich, kulminacja rozwoju przypadła na wiek 13 lat i maksymalnie wyniosła 215 kg i powyżej tego wieku wystąpiło obniżanie masy tuszy. Najwyższe przyrosty masy były pomiędzy 2. a 4. rokiem życia. Masa tuszy jeleni byków w wieku 2 i 3 lat we wszystkich krainach była wyrównana, a w następnych grupach wiekowych cięższe o 2 do 40 kg były zwierzęta pochodzące z Polesia. Pomimo dużych dysproporcji w grupie 11-13-letnich byków ze względu na małe liczebności i dużą zmienność nie były to różnice statystycznie istotne. W okresie od sierpnia do lutego u byków 2- i 3-letnich masa tuszy była stabilna, natomiast w pozostałych grupach wiekowych obniżanie masy było zależne od wieku zwierząt. W ostatnim okresie (21.01-28.02) w porównaniu do okresu pierwszego (20.08-10.09) byki 11-15-letnie utraciły 39% masy tuszy, byki 6-10-letnie - 24%, a 4-5-letnie - 9%.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top