RESEARCH PAPER
Iron content in selected mucks
 
More details
Hide details
1
Institiute of Agrophysics Polish Academy of Sciences, Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-02-20
 
 
Acta Agroph. 2002, (68), 123-129
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The purpose of the present study was to investigate the influence of the state of the secondary transformations (W1) on the iron status in 14 muck formations. The iron state in investigated samples was studied by Moessbauer spectroscopy and magnetic susceptibility measurements. A positive correlation between the humic acids and magnetic susceptibility was found. The obtained data show that the most of the iron is presented by Fe3+. It was confirm by analysis of the iron content in alkaline extracts.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zawartość żelaza w wybranych utworach murszowych
mursze, stopień zmurszenia, podatność magnetyczna, spektroskopia efektu Moessbauera, żelazo
Celem pracy było zbadanie wpływu stopnia zmurszenia, określonego wg wartości wskaźnika chłonności wodnej, W1. na zawartość i rozmieszczenie żelaza w murszach. Badaniami objęto 14 murszy wykształconych Z torfowisk niskich. Badania nad zawartością związków żelaza w utworach murszowych przeprowadzono na podstawie pomiarów podatności magnetycznej (MS) oraz spektroskopii efektu Moessbauera. Istnieje dodatnia korelacja pomiędzy zawartością kwasów huminowych w badanych utworach murszowych i ich podatnością magnetyczną. Otrzymane wyniki badań wskazują, że we wszystkich badanych utworach murszowych żelazo występuje przede wszystkim na +3 stopniu utlenienia, co potwierdziła analiza zawartości żelaza w wyciągach alkalicznych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top