Yields of winter wheat in dependence on some soil properties and agricultural measures
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Life Sciences in Lublin ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
 
2
Regional Agrochemical Station in Lublin, ul. Sławinkowska 5, 20-810 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2009, 14(2), 263-272
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In environment studies performed in the Lublin region in the period of 1997-2006, the relationship between winter wheat yields and some soil properties (pHKCl, grain size composition, contents of Corg and available forms of P, K, Mg and N-NH4, and N-NO3) and agricultural practices (N fertilisation, forecrop, variety) was assessed. The results were obtained after chemical analyses (soil properties) and interviews with farmers at 199 farms. Gathered data were statistically analysed with the methods of analysis of variance and multiple regression. Winter wheat yielding was significantly dependent on the dose of nitrogen, variety and years of cultivation. The highest yield of winter wheat was harvested on plots after pea and winter rape. Application of other forecrops (oats, spring barley and crop blend) resulted in significantly lower yields of wheat. Multiple regression indicated that assessed soil properties (contents of fine particles, humus, available Mg, K, P and mineral forms of N) accounted for the level of wheat yields in around 50%.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Plonowanie pszenicy ozimej w zależności od niektórych właściwości gleby i zabiegów agrotechnicznych
: pszenica ozima, plon ziarna, właściwości gleby, zabiegi agrotechniczne, zależności
W badaniach środowiskowych przeprowadzonych na Lubelszczyźnie w latach 1997-2006 oceniano zależność plonowania pszenicy ozimej od niektórych właściwości gleby (pHKCl, skład granulometryczny, zawartość Corg i przyswajalnych form P, K, Mg oraz N-NH4 i N-NO3) oraz czynników agrotechnicznych (nawożenie N, przedplon, odmiana).Wyniki otrzymano po wykonaniu analiz chemicznych (właściwości gleby) i przeprowadzeniu wywiadów z rolnikami w 199 gospodarstwach rolnych. Zebrane wyniki oceniono statystycznie metodą analizy wariancji i regresji wielokrotnej. Stwierdzono, że plon ziarna pszenicy ozimej zależał istotnie od wielkości zastosowanej dawki azotu, doboru odmiany i lat uprawy. Najwyższy plon ziarna pszenicy ozimej uzyskano na stanowiskach po grochu i rzepaku ozimym, istotnie niższy po przedplonach z innymi roślinami zbożowymi (owies, jęczmień jary, mieszanka zbożowa). Analiza regresji wielokrotnej wykazała, że oceniane właściwości gleby (zawartość części spławialnych, próchnicy praz przyswajalnego Mg, K, P, mineralnych form N) oraz niektóre zabiegi agrotechniczne (nawożenie N pod pszenicę, nawożenie N pod przedplon) w około 50% określały plon ziarna pszenicy ozimej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top