Model of yielding of potato plants (Solanum tuberosum L.) grown from seed potatoes irradiated with microwaves
 
More details
Hide details
1
Department of Production Engineering and Energy, Institute of Machinery Operation, Ergonomy and Production Processes, University of Agriculture ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2011, 17(2), 311-323
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The objective of the study was to develop a mathematical model reflecting the relation between the level of unit dose of microwave radiation with frequency of 2.45 GHz, applied to irradiate seed potatoes of cv. Felka Bona, and the level of yield obtained after the vegetation period of the second-generation plants. Additionally, the study included determinations of the value of unit dose of microwave radiation producing the optimum effect on the yield of potato plants, the limit values of unit doses of microwave radiation the exceeding of which causes that the positive effect of microwaves on potato plants is no longer observed, and the model developed was subjected to verification and applied for the prediction of the mass of yield of potato plants grown from seed potatoes subjected to microwave irradiation. The regression model developed accounts for 93% of changes in the masss of yield of potato plants cv. Felka Bona with relation to the dose of microwave radiation.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Model plonowania roślin ziemniaka (Solanum tuberosum L.) wyrosłych z sadzeniaków napromienionych mikrofalami
model, mikrofale, ziemniak, Plon
Celem pracy była budowa modelu matematycznego uwzględniającego zależność między wielkością jednostkowej dawki promieniowania mikrofalowego o częstotliwości 2,45 GHz, którą napromieniowano sadzeniaka ziemniaka odmiany Felka Bona, a wielkością plonu pojawiającego się po okresie wegetacji rośliny potomnej. Dodatkowo określono: wielkość jednostkowej dawki promieniowania mikrofalowego mającej optymalny wpływ na plonowanie rośliny ziemniaka, wartości graniczne jednostkowych dawek promieniowania po przekroczeniu których nie obserwuje się pozytywnego wpływu mikrofal na roślinę ziemniaka oraz dokonano weryfikacji opracowanego modelu oraz zastosowano go do prognozowania masy plonu roślin ziemniaka wyrosłych z sadze-niaków napromieniowanych mikrofalami. Opracowany model regresyjny wyjaśnia w 93% zmianę masy plonu bulw ziemniaka odmiany Felka Bona względem dawki promieniowania mikrofalowego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top