Methods used in the bioindication of the forest environment in the Bia-łowieża Primeval Forest
 
More details
Hide details
1
Forest Research Institute, European Centre for Natural Forests, Park Dyrekcyjny 6, 17-230 Białowieża
 
2
Forest Research Institute, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Sękocin Stary Białystok University of Technology, Branch Faculty of Forestry ul. Piłsudskiego 8, 17-200 Hajnówka
 
 
Acta Agroph. 2012, 19(2), 355-364
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The work presents the methodology used in the biological monitoring of forests, carried out since 1994 in order to assess the level and trends of changes in pollution of forest environment of Białowieża Primeval Forest. The method relies on chemical analysis of Schreber's big red stem moss Pleurozium schreberi as a biological indicator. Moss is collected annually from network of bio-indication plots. The content of heavy metals in the moss (Fe, Mn, Zn, Cu, Cr, Ni, Pb, Cd) is determined by inductively coupled plasma optical emission spectrophotometry (ICP-OES). Analytical error, limits of detection (LOD) and limits of quantification (LOQ) for particular elements determined by the method are given. The level, direction of changes and spatial distribution of the accumulation of heavy metals in Pleurozium schreberi in the years of 1994-2009 are presented.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Metody stosowane w bioindykacji środowiska leśnego Puszczy Białowieskiej
Puszcza Białowieska, monitoring biologiczny, metale ciężkie, spektrometria emisyjna
W pracy przedstawiono metodykę stosowaną w monitoringu biologicznym, prowadzonym od 1994 roku w celu oceny poziomu i kierunku zmian intoksykacji środowiska leśnego Puszczy Białowieskiej. Metoda bioindykacyjna polega na analizie składu chemicznego wybranego bioindykatora roślinnego: mchu rokietnika pospolitego Pleurozium schreberi, zbieranego corocznie w sieci powierzchni bioindykacyjnych. Zawartość metali ciężkich (Fe, Mn, Zn, Cu, Cr, Ni, Pb, Cd) w próbkach mchu jest oznaczana metodą optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES). Podano błąd analityczny zastosowanej metody dla poszczególnych pierwiastków oraz limity detekcji oraz granice oznaczalności metali ciężkich dla procedury badawczej PB-07. Przedstawiono ocenę poziomów i trendów zmian oraz rozkładu przestrzennego kumulacji metali ciężkich przez mech na obszarze Puszczy Białowieskiej w latach 1994-2009.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top