RESEARCH PAPER
From the studies on the climatic differentiation of the Bieszczady Mountains
 
 
More details
Hide details
1
Zakład Meteorologii i Klimatologii, Instytut Nauk o Ziemi, Uniwersytet Marii-Curie-Skłodowskiej, ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2000, (34), 125-135
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Studying the climatic conditions of the Bieszczady Mts. is difficult due to the lack of meteorological stations on top of mountain ridges and in the upper parts of slopes. In order to determine the value of particular meteorological elements in the upper parts of the Bieszczady, long-term continuous measurements are needed. Examples of climatic differentiation have been presented on the basis of studies carried out within relatively short time intervals. Topoclimatic measurements were done on top of the Połonina Wetlinska ridge, Mt. Tarnica and in the area of Równia near Ustrzyki Dolne. Many cases of temperature inversion have been documented. Among others, the possibility of ground frosts in the middle of the vegetation season has been noted in the highest parts of the Bieszczady. Measurements of the differentiation of the occurrence of snow cover have also been carried out. The height of particular vertical climatic zones in the Bieszczady has been estimated. It may be supposed that particular zones of that kind occur at the following heights· moderately warm zone – includes the areas below 650 m a.s.l. over convex relief forms and below 520 m a.s.l. over concave forms; moderately cool zone- the height of 650-1075 m a.s .l. (convex forms) and 520-850 m a. s.l. (concave forms); cool zone-above 1075 m a.s.l. (convex forms) and above 850 m a.s.l. (concave forms). In the middle of the tourist season, on top of uncovered ridges of the Bieszczady, there may occur conditions conducive to an intensive cooling of the human body (during the studies carried out normal effective temperature was known to drop to even minus 11.0°).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Z badań nad zróżnicowaniem klimatycznym Bieszczadów
Bieszczady, piętra klimatyczne, inwersja temperatury, pokrywa śnieżna, normalna temperatura efektywna
Poznanie warunków klimatycznych Bieszczadów jest utrudnione w wyniku braku stacji meteorologicznych na grzbietach i w wyższych częściach zboczy. W celu określenia wartości poszczególnych elementów meteorologicznych w górnych częściach Bieszczadów potrzebne są wieloletnie ciągle pomiary. Przykłady zróżnicowania klimatycznego przedstawiono na podstawie badań prowadzonych w stosunkowo krótkich przedziałach czasowych. Pomiary topoklimatyczne prowadzono na Połoninie Wetlińskiej, na Tarnicy oraz w okolicy Równi k. Ustrzyk Dolnych. Udokumentowano szereg przypadków występowania inwersji termicznych. Stwierdzono m. in. możliwość występowania przygruntowych przymrozków w pełni sezonu wegetacyjnego w najwyższej części Bieszczadów. Prowadzono też pomiary zróżnicowania występowania pokrywy śnieżnej. Oszacowano wysokość poszczególnych pięter klimatycznych w Bieszczadach. Można przypuszczać, że poszczególne piętra klimatyczne występują w Bieszczadach na następujących wysokościach: piętro umiarkowanie ciepłe – obejmuje teren poniżej 650 m n.p.m. na wypukłych formach terenu i poniżej 520 m n.p.m. we wklęsłych formach; piętro umiarkowanie chłodne – wysokość 650-1075 m n.p.m. (formy wypukle) oraz 520-850 m n.p.m. (formy wklęsłe); piętro chłodne- powyżej 1075 m n.p.m. (formy wypukle) oraz powyżej 850 m n.p.m. (formy wklęsłe). Na odsłoniętych grzbietach w Bieszczadach mogą w pełni letniego sezonu turystycznego występować warunki do intensywnego ochładzania ciała człowieka (w czasie prowadzonych pomiarów temperatura efektywna NTE wynosiła nawet minus 11,0°C.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top