RESEARCH PAPER
Model investigation of temperature field in soil profile with local disturbance of heat properties
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2022-04-25
 
 
Acta Agroph. 2007, 5(154), 1-77
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this monograph results of modelling investigations of heat transport in soil medium with non homogenous heat properties are presented. The influence of single axially symmetric disturbance of soil heat properties on temperature field is described. Model which describes soil temperature changes in axially symmetrical coordinate system is presented. The model takes into account processes of heat exchange which occur at the soil surface and diurnal changes of air temperature, and other meteorological parameters. The method of solving model equations is presented. This method is based on numerical finite volume technique. The developed model was validated using special cases in which analytical solutions exists. The model was also validated by comparison with experimental data, collected in experiment where soil temperature, soil heat flux and atmospheric conditions were measured. Validated model was used for modelling of heat flux meter operation. Influence of heat flux meter parameters on measurement error was determined by using global sensitivity analysis technique. There was following heat flux meter parameters taken into account: radius and thickness of heat flux meter, heat capacity and heat conductivity of heat flux meter and depth at the heat flux meter is buried. It was determined that the largest influence on measurement errors have value of heat conductivity and radius of heat flux meter.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Modelowe badania pola temperatury w profilu glebowym z lokalnym zaburzeniem właściwości cieplnych
temperatura gleby, modelowanie, strumieniomierz, błąd pomiarowy, globalna analiza czułości
Monografia przedstawia wyniki badań dotyczących modelowania transportu energii w ośrodku o niehomogenicznych właściwościach cieplnych. Opisano wpływ pojedynczego osiowosymetrycznego wtrącenia, stanowiącego zaburzenie właściwości cieplnych, na kształtownice się pola temperatury w ośrodku glebowym. Opisano matematyczno-fizyczny model opisujący transport energii w ośrodku glebowym w osiowosymetrycznym układzie odniesienia. Opracowany model uwzględnia procesy wymiany energii zachodzące na powierzchni gleby i opisuje zmiany temperatury o ośrodku glebowym wywoływane dobowymi zmianami temperatury powietrza i innych czynników atmosferycznych. Przedstawiono sposób rozwiązania równań modelu przy pomocy metod numerycznych, bazujących na metodzie objętości skończonych . Przeprowadzono weryfikację opracowanego modelu w oparciu o analizę szczególnych przypadków transportu energii dla których istnieją rozwiązania analityczne. Przeprowadzano również weryfikację modelu w oparciu o dane pomiarowe, pochodzące z eksperymentu przeprowadzanego w naturalnie zmiennych warunkach atmosferycznych. W eksperymencie tym mierzono temperaturę gleby, wartość strumienia energio oraz warunki atmosferyczne. Zweryfikowany model zastosowano do opisu działania strumieniomierza płytkowego . Wyznaczono przy pomocy technik globalnej analizy czułości , wpływ poszczególnych parametrów strumieniomierza na błąd pomiarowy w pomiarach nim wykonywanych. Brano pod uwagę następujące parametry opisujące strumieniomierz: promień i grubość strumieniomierza, pojemność cieplna i przewodnictwo cieplne strumieniomierza oraz głębokość umieszczenia strumieniomierza pod powierzchnią gleby. Wyznaczono że największy wpływ na błąd pomiarowy strumieniomierza ma jego pojemność cieplna oraz promień.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top