Effect of some soil properties on yielding of winter wheat and winter barley
 
More details
Hide details
1
Department of Cereals Cultivation, Institute of Soil Science and Plant Cultivation, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
 
 
Acta Agroph. 2008, 12(2), 477-485
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A series of field experiments with winter wheat and winter barley were carried out across Poland in the years 1989-2002. Dependence between grain yield and soil texture, P K Mg content in soil, soil pH and soil complex was investigated. The highest grain yields of cereals were obtained on more finely textured soil (silt, medium heavy loam, light loam), on good wheat complex, at soil pH above 6.5 and at higher P K Mg content in soil. More grain yield differentiation of cereals as affected by soil texture as well as soil pH and less grain yield differentiation as affected by g content in soil was observed. Wheat showed higher yield decrease under inferior soil texture than barley. More sensi-tivity to low soil pH was shown by barley.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ wybranych cech jakości gleby na plonowanie pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego
pszenica ozima, jęczmień ozimy, warunki glebowe, plon ziarna, zawartość P K Mg w glebie
W latach 1989-2002 przeprowadzono na terenie całego kraju serię wielopunktowych doświadczeń polowych z pszenicą ozimą i z jęczmieniem ozimym. Badano zależność plonu ziarna od składu granulometrycznego w profilu glebowym, zasobności gleby w fosfor, potas i magnez, pH gleby i kompleksu glebowo-rolniczego. Wyższe plony ziarna tych zbóż uzyskano na glebach zwięźlejszych (pyły zwykłe, gliny średnie i lekkie oraz piaski gliniaste mocne położone na glinach) należących do kompleksu pszennego dobrego, przy pH gleby powyżej 6,5 i o wysokiej zasobności w fosfor, potas i magnez. Pszenica wykazała większe wahania plonów ziarna w zależności od składu granulometrycznego gleby niż jęczmień, który okazał się bardziej wrażliwy na niskie pH gleby. Spośród badanych właściwości gleby, największy wpływ na zróżnicowanie plonów wywarł skład granulometryczny i pH gleby, najmniejszy zaś zasobność gleby w magnez.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top