Mechanical properties of single kernel of wheat in relation to debranning ratio and moisture content
 
 
More details
Hide details
1
Department of Machine Operation in Food Industry, University of Agriculture, Doświadczalna 44, 20-236 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2004, 4(2), 283-290
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of investigations on the mechanical properties of wheat kernels, obtained on the basis of uniaxial compression test. The results showed that both the debranning ratio and the kernel moisture content had a significant influence on the kernel mechanical properties. Debranning caused a decrease of kernel deformation up to the rapture point. The kernel moisture content also had an influence on this deformation – as the moisture content increased from 12 to 16% the deformation increased. Debranning also caused a decrease of rapture force and force at the end of compression (average of about 43 and 230%, respectively). The moisture content had no significant influence on these forces. Only for undebranned kernel the increase of moisture from 12 to 14% caused a decrease of rapture force. The changes of kernel loading force in the end of the compression were described by the linear regression equation, where the kernel ash content and the mass of individual kernel were taken as independent variables (R2 = 0.914).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ stopnia obłuskania i wilgotności ziarna na właściwości mechaniczne pszenicy
pszenica, właściwości mechaniczne, obłuskiwanie, wilgotność
Przedstawiono wyniki badań dotyczące cech mechanicznych ziarna pszenicy otrzymanych na podstawie testu jednoosiowego ściskania. Stwierdzono, że zarówno stopień obłuskania, jak i wilgotność ziarna miały istotny wpływ na określane cechy. Obłuskanie spowodowało spadek od-kształcenia ziarna do momentu jego pęknięcia. Wraz ze wzrostem wilgotności wartości tego odkształ-cenia zwiększały się. Obłuskanie wpłynęło również na spadek siły powodującej pęknięcie ziarna oraz siły na końcu procesu zgniatania (odpowiednio średnio o 43 i 230%). Wilgotność ziarna nie miała istotnego wpływu na wartości tych sił. Jedynie w odniesieniu do ziarna nieobłuskanego stwierdzono, że wzrost wilgotności z 12 do 14% spowodował spadek siły powodującej pęknięcie ziarna. Zmiany siły obcią-żającej ziarno na końcu proces zgniatania opisano równaniem regresji, w którym jako zmienne niezależne uwzględniono zawartość popiołu w ziarnie i masę pojedynczych ziarniaków (R2 = 0,914).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top