Investigation of priming of pelleted carrot seeds
 
More details
Hide details
1
Department of Technology and Apparatures of Chemical and Food Industry , University of Technology and Agriculture 85-326 Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 3
 
 
Acta Agroph. 2004, 4(2), 269-282
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Priming of pelleted seeds of Flacoro carrot was investigated. The priming was performed by wetting the pelleted seeds with water or aqueous solutions of KNO3, Gibrescol (GA3) and Ethrel, storing the wetted seeds for a certain amount of time in a thermostat at 15ºC and finally drying at 36oC. The germination rates (ZK) before and after the treatment were compared. For the seeds wetted with distilled water in the range of 7-13% (relative to the mass of the pelletted seeds) the germination rate was described by an empirical equation. For the seeds wetted with 0.2-0.6% KNO3 solutions, the highest germination rate was obtained for the lowest KNO3 concentrations and 10-13% solution content in the pellet. Priming with aqueous Gibrescol-Ethrel-KNO3 solution resulted in an increase of germination rate (to above 80%) in 5.5-18% range of the solution content in the pellet. Priming with Gibrescol-Ethrel solution resulted in the smallest increase in germination rate.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Badania procesu podkiełkowania otoczkowanych nasion marchwi
nasiona marchwi, nasiona otoczkowane, podkiełkowanie nasion
W pracy przedstawiono wyniki badań podkiełkowania nasion marchwi Flacoro. Proces ten polegał na nawilżaniu nasion otoczkowanych wodą oraz wodnymi roztworami KNO3, Gibrescolu i Ethrelu, przetrzymywaniu nasion przez określony czas w termostacie w temperaturze 15ºC i następnie ich wysuszeniu w temperaturze 36oC. Badano wpływ tego procesu na końcową zdolność kiełkowania (ZK) nasion. Dla nasion nawilżanych wodą destylowaną w zakresie 7-13% (liczonych na masę nasiona otoczkowanego) zdolność kiełkowania opisano równaniem empirycznym. W przypadku nawilżania nasion wodnymi roztworami KNO3 o stężeniach 0,2-0,6% najlepsze wyniki (ZK około 85%) osiąga się dla najniższych stężeń KNO3 i zawartości roztworu w otoczce 10-13%. Wodny roztwór Gibrescol-Ethrel-KNO3 powoduje podniesienie zdolności kiełkowania nasion (do ponad 80%) w sze-rokim zakresie zawartości roztworu w otoczce wynoszącym 5,5-18%. Nawilżanie wodnymi roztworami Gibrescol-Ethrel prowadziło również do podwyższenia zdolności kiełkowania badanych nasion. Wpływ ten jednak był słabszy niż dla innych stosowanych roztworów.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top