Mechanical characteristics of kernels of genetic variations of hull-less barley
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
2
Institute of Plant Genetics, Polish Academy of Sciences, ul. Strzeszyńska 34, 60-479 Poznań
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(4), 1041-1047
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A study was performed on the mechanical properties of kernel sections of the initial form and 45 genetic variations of hull-less barley in uniaxial compression tests. Kernel samples were subjected to X-ray detection and analysis of the obtained images was made to determine the number of internal cracks. It was found that, in a vast majority of the genetic variations of hull-less barley, the susceptibility to internal damage to the parenchyma was significantly greater than that of the initial form, but this did not result in any significant decrease of the compressive resistance of the kernels. A great majority of the genetic variations was characterized by kernels with modulus of elasticity significantly higher as compared to that of the initial form. Controlled genetic mutation permits the obtainment of forms with higher mechanical strength.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Charakterystyki mechaniczne ziarna mutantów jęczmienia nieoplewionego
ziarno jęczmienia, mutanty, uszkodzenia wewnętrzne, rentgenografia, właściwości mechaniczne
Przeprowadzono badania właściwości mechanicznych wycinków ziarniaków formy wyjściowej i 45 mutantów jęczmienia nieoplewionego podczas jednoosiowego ściskania. Próbki ziarniaków poddano detekcji rentgenowskiej, a na podstawie analizy ich obrazów określono liczbę pęknięć wewnętrznych. Stwierdzono, że podatność na uszkodzenia wewnętrzne bielma zdecydowanej większości mutantów jęczmienia nieoplewionego była istotnie niższa w stosunku do formy wyjściowej, ale to nie spowodowało istotnego obniżenia spadku wytrzymałości ziarna na ściskanie. Zdecydowana większość mutantów charakteryzowała się ziarniakami o istotnie wyższym, w porównaniu z formą wyjściową, module sprężystości. Dokonując kontrolowanej mutacji genetycznej można uzyskać formy o wyższej odporności mechanicznej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top