Effect of various ways of one-year fallow cultivation on rye yielding
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural Ecology, Agricultural University, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2007, 10(3), 659-666
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In three-year field experiment located on podzolic soil the effect of various ways of one-year fallow cultivation on rye yielding was investigated. The following ways of fallowing were applied: A – bare fallow (agrotechnical), B – mechanical and herbicide fallow, C – herbicide fallow (Roundup 3 l ha-2), D – green fodder fallow, and E – green-manure fallow. Both variants of green fallow were sown by mixture of common oat and field pea. Weed infestation of rye, grain yield and its structure were investigated. It was found that the best conditions for destroying weeds were created by mechanical and herbicide fallow, whereas green fallow caused an increase in rye weed infestation. From the point of view of the quantity of grain yield, mechanical and herbicide fallow turned out to be the best forecrop for rye, whereas the worst one was bare fallow with frequent agrotechnical measures. Using Roundup on the fallow evidently decreased the number of productive stalk on a unit of area.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ różnych sposobów pielęgnacji jednorocznego ugoru na plonowanie żyta
ugór, sposoby ugorowania, plonowanie żyta, zachwaszczenie łanu
W trzyletnim doświadczeniu polowym zlokalizowanym na glebie bielicowej badano wpływ różnych sposobów pielęgnacji jednorocznego ugoru na plonowanie żyta. Zastosowano następujące sposoby ugorowania: A – ugór czarny (uprawki mechaniczne) B – ugór uprawowo-herbicydowy (uprawki mechaniczne + Roundup), C – ugór herbicydowy (Roundup – 3 l×ha-1), D – ugór zielony na paszę, E – ugór zielony na nawóz. Oba warianty ugoru zielonego obsiewano mieszanką owsa z peluszką. Badano zachwaszczenie łanu żyta, plon ziarna i jego strukturę. Z przeprowadzonych badań wynika, że: najlepsze warunki do niszczenia chwastów stwarzał ugór uprawowo-herbicydowy, ugorowanie zaś w formie ugoru zielonego powodowało wzrost zachwaszczenia żyta. Najlepszym przedplonem dla żyta ze względu na wysokość plonu ziarna był ugór uprawowo-herbicydowy, najgorszym zaś ugór czarny poddawany częstym uprawkom spulchniającym. Pielęgnowanie ugoru za pomocą Roundupu dość wyraźnie obniżało obsadę źdźbeł produkcyjnych na jednostce powierzchni.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top