Physical properties of apple orchard soil cultivated with synthetic mulches
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Environment Management, Agricultural University, ul. S. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
 
Acta Agroph. 2007, 10(3), 635–647
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The research was conducted in experimental apple orchard on Haplic Luvisol developed from silt formation. Polythene black foil and polypropylene black non-woven fabric mulch in tree rows were compared as methods of groundcover management systems. Morphological analysis of non-transparent soil blocks showed that soil aggregate structure in 0-10 cm layer of Ap horizon of soil under black foil was more favourable than those of soil under non-woven fabric. In 10-20 cm layer of Ap horizon and in Eet horizon (30-40 cm) of soil fine-pore structure with zoogenous channels predominated. Content of water-stable aggregates with 0.25-10 mm diameter in Ap (0-10 cm and 10-20 cm) and Eet horizon (30-40 cm) of soil under black foil mulch was very similar to aggregate content in soil under non-woven fabric. Field water capacity in Ap horizon of soil under black foil mulch was significantly greater in comparison to soil under non-woven fabric. Also content of mesopores of 0,2-20 μm and retention of useful water in soil under black foil were significantly greater than in soil under non-woven fabric.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Właściwości fizyczne gleby sadu jabłoniowego pielęgnowanej ściółkami syntetycznymi
gleba sadu, czarna folia, włóknina, właściwości fizyczne
Badania prowadzono w doświadczalnym sadzie jabłoniowym na glebie płowej wytworzonej z utworu pyłowego. Porównano ściółkowanie czarną folią polietylenową i czarną włókniną polipropylenową jako metody pielęgnacji gleby w rzędach drzew. Analiza morfologiczna nieprzezroczystych szlifów wykazała, że w warstwie 0-10 cm poziomu Ap gleby ściółkowanej folią polietylenową struktura agregatowa była bardziej korzystna niż w glebie pod włókniną. W warstwie 10-20 cm poziomu Ap i w poziomie Eet (30-40 cm) gleby przeważała struktura drobnoporowata z licznymi kanalikami zoogenicznymi. Zawartość wodoodpornych agregatów o wymiarach 0,25-10 mm w poziomie Ap (0-10 i 10-20 cm) i Eet (30-40 cm) gleby pod ściółką z folii była zbliżona do zawartości trwałych agregatów w glebie pod włókniną. W poziomie Ap gleby pod czarną folią polowa pojemność wodna była istotnie większa w porównaniu z glebą pod włókniną. W glebie pod folią także zawartość mezoporów 0,2-20 μm i retencja wody użytecznej dla roślin były istotnie większe niż pod włókniną.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125