Physical properties of apple orchard soil cultivated with synthetic mulches
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Environment Management, Agricultural University, ul. S. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2007, 10(3), 635-647
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The research was conducted in experimental apple orchard on Haplic Luvisol developed from silt formation. Polythene black foil and polypropylene black non-woven fabric mulch in tree rows were compared as methods of groundcover management systems. Morphological analysis of non-transparent soil blocks showed that soil aggregate structure in 0-10 cm layer of Ap horizon of soil under black foil was more favourable than those of soil under non-woven fabric. In 10-20 cm layer of Ap horizon and in Eet horizon (30-40 cm) of soil fine-pore structure with zoogenous channels predominated. Content of water-stable aggregates with 0.25-10 mm diameter in Ap (0-10 cm and 10-20 cm) and Eet horizon (30-40 cm) of soil under black foil mulch was very similar to aggregate content in soil under non-woven fabric. Field water capacity in Ap horizon of soil under black foil mulch was significantly greater in comparison to soil under non-woven fabric. Also content of mesopores of 0,2-20 μm and retention of useful water in soil under black foil were significantly greater than in soil under non-woven fabric.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Właściwości fizyczne gleby sadu jabłoniowego pielęgnowanej ściółkami syntetycznymi
gleba sadu, czarna folia, włóknina, właściwości fizyczne
Badania prowadzono w doświadczalnym sadzie jabłoniowym na glebie płowej wytworzonej z utworu pyłowego. Porównano ściółkowanie czarną folią polietylenową i czarną włókniną polipropylenową jako metody pielęgnacji gleby w rzędach drzew. Analiza morfologiczna nieprzezroczystych szlifów wykazała, że w warstwie 0-10 cm poziomu Ap gleby ściółkowanej folią polietylenową struktura agregatowa była bardziej korzystna niż w glebie pod włókniną. W warstwie 10-20 cm poziomu Ap i w poziomie Eet (30-40 cm) gleby przeważała struktura drobnoporowata z licznymi kanalikami zoogenicznymi. Zawartość wodoodpornych agregatów o wymiarach 0,25-10 mm w poziomie Ap (0-10 i 10-20 cm) i Eet (30-40 cm) gleby pod ściółką z folii była zbliżona do zawartości trwałych agregatów w glebie pod włókniną. W poziomie Ap gleby pod czarną folią polowa pojemność wodna była istotnie większa w porównaniu z glebą pod włókniną. W glebie pod folią także zawartość mezoporów 0,2-20 μm i retencja wody użytecznej dla roślin były istotnie większe niż pod włókniną.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top