Analysis of the possibility of determining mass fraction of crystalline glucose in honey by the stereological method
 
More details
Hide details
1
Food Industry Engineering, Białystok Technical University, ul. Wiejska 45c, 15-351 Białystok
 
 
Acta Agroph. 2005, 6(2), 295-306
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents the results of measurements determining the contribution of solid phase in glucose suspensions using the stereological method on the basis of the "analysis of thin foils". For this purpose, photographs of glucose suspensions in honey taken in the conditions of shearing interferometry and computer image analysis were used. Empirical dependences were determined between the mass fraction of both -D glucose crystals and glucose monohydrate and the relative surface defined on photos of samples of these suspensions. Finally, the possibility of practical applications of the intro-duced research methodology was discussed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza możliwości określania udziału masowego krystalicznej glukozy w miodzie metodą stereologiczną
miód, zawiesiny krystaliczne glukozy, metoda stereologiczna, analiza cienkich folii
W pracy przedstawiono wyniki analiz możliwości określania udziału masowego krystalicznej glukozy w miodzie metodą stereologiczną na bazie „analizy cienkich folii”. Wykorzystano do tego celu fotografie preparowanych zawiesin glukozy w miodzie wykonywane w warunkach interferometrii birefrakcyjnej oraz komputerową analizę obrazu. Wyznaczono zależ-ności empiryczne pomiędzy udziałem masowym kryształów -D glukozy i monohydratu glukozy a powierzchnią względną określaną na fotografiach próbek tych zawiesin. Przeprowadzono dyskusję możliwości praktycznego zastosowania przedstawionej metodyki badawczej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top